Schopnost

Z Multimediaexpo.cz

Crystal Clear help index.png   Informace uvedené v tomto článku je potřeba ověřit.
  Prosíme, pomozte vylepšit tento článek doplněním věrohodných zdrojů.
Crystal Clear help index.png

Schopnosti jsou vlastnosti osobnosti, které jsou rozvinuté výcvikem, vzděláním, zkušeností. Jsou důležité pro kvalitní rozvoj a využití při určitých činnostech. Člověk se s nimi nerodí, schopnosti je třeba těmito činnostmi utvrzovat a dále rozvíjet. Jádrem schopností jsou vrozené vlohy - dispozice. Není-li vloha aktualizována (rozvíjena), pak se možnost přetvořit ji ve schopnost ztrácí. Například netrénovaná hudební vloha může zůstat nerozvinutá – latentní. Bez každodenního mnohahodinového tréninku hry na hudební nástroj či soustavného dirigování a komponování zůstane nadání nevyužité.

Obsah

Rozbor

Schopnosti jako celek vystupují v jednotlivých kognitivních procesech a ovlivňují výsledek těchto procesů. Schopnosti lze vymezit jako dispozice k průběhu kognitivních (poznávacích) procesů, jako dispozice, které determinují kvantitu a kvalitu výsledku těchto procesů. Jinými slovy jsou dispozicemi k plnění kognitivních úloh. Výsledný výkon člověka však není pouze funkcí těchto dispozic. Výkon je ovlivněn řadou dalších proměnných. Zjednodušeně řečeno, z jedné třetiny je kvantita a kvalita výkonu dána úrovní nutných schopností (včetně talentu), z další třetiny vlastnostmi nevýkonové povahy, především vlastnostmi charakterovými jako například vytrvalostí, rozhodností, cílevědomostí. Z další třetiny pak může výkon ovlivnit náhoda: například pokud budu z iracionálních důvodů svému vedoucímu nesympatický a ten mi nebude důvěřovat, nebude můj výkon hodnotit spravedlivě. A naopak. Mezi zmíněné náhody patří vše, co nemohu zcela ovlivnit – rodina, do níž se narodím, genetické dispozice, vliv vychovatelů a učitelů, vliv vrstevníků, vliv společnosti a režimu apod. Schopnosti v širším slova smyslu jsou vlastně dispozice k jistému typu prožívání a chování. Schopnosti (tedy talent) mohou být obecné a specifické. Obecné se projevují ve více situacích a v řadě intelektuálních dovedností. Specifické schopnosti se váží na konkrétní kognitivní činnosti, někdy se označují jako dovednosti. Specifické schopnosti se projevují ve specifických situacích.

Míra schopností

Jednotlivé schopnosti mají vrozený a získaný podklad. Rozlišujeme vlohy, nadání, schopnosti a talent. Vloha a nadání jsou spíše vrozené. Schopnosti a talent je vrozené a získané (rozvíjené). Rozlišujeme také míru zastoupení určité schopnosti – její šířku i hloubku. Pokud tedy vloha dostane šanci se rozvinout, hovoříme o schopnosti. Schopností se rozlišují od nadání a středně rozvinuté schopnosti se označují jako talent a mimořádně rozvinuté schopnosti jako genialita.

 • nadání - schopnosti umožňující nadprůměrný výkon
 • talent - souhrn zvlášť rozvinutých schopností, jež člověku zaručují mimořádné výkony
 • génius - mimořádně velký talent

Dělení schopností

Broom icon.png Tato část článku potřebuje úpravy. Můžete Multimediaexpo.cz pomoci tím, že jí vhodně vylepšíte.
Jak by měly články vypadat, popisují stránky Vzhled a styl a Encyklopedický styl.
Broom icon.png
 • primární schopnosti (smysly)
 • psychomotorické schopnosti - motorická rychlost, orientace v prostoru, koordinace aj.
 • produktivní schopnosti - využití starých vědomostí k získání nových
 • poznávací schopnosti

Všeobecná a společností očekávána schopnost je inteligence. Inteligence je schopnost účelně jednat a rozumně myslet. Rozumová schopnost řešit situace.

 • Vjemové (percepční)- umožňují vnímat a rozlišovat to, co vnímá smysly (barvy, zvuky, vůně, …) Čím jsou lepší, tím přesněji dokáže jedinec vnímané rozlišit a identifikovat.
 • Psychomotorické- naučit se vykonávat určité sestavy pohybů (Chůze, krájení chleba, tělocvik, …)
 • Myšlenkově poznávací (intelektuální) – orientace v novém prostředí, řešení problémů…

Dále také

 • Sociální – vycházet s lidmi, zapůsobit ve společnosti, které z předchozích tří vychází.

Nebo také na

 • obecné = schopnosti, které potřebujeme téměř při výkonu všech činností - inteligence
 • speciální = schopnosti, bez kterých se obejdeme (smysl pro hudební rytmus)

Související články