Dovolená : 28. září 2023 — 30. září 2023
Holidays : 28 September 2023 — 30 September 2023
Vacaciones : 28 de septiembre 2023 — 30 de septiembre 2023

Strana (geometrie)

Z Multimediaexpo.cz

Mnohoúhelník ABCDEF s vyznačenýmii stranami BC, DE

Strana je v geometrii úsečka, spojující dva sousední vrcholy mnohoúhelníku. Na každé straně leží právě dva vrcholy. Tělesa nemají strany, úsečka, spojující dva sousední vrcholy mnohostěnu se označuje jako hrana. Výjimkou je kužel, v němž termín strana označuje spojnici vrcholu s obvodem podstavy, každý kužel má tedy nekonečně mnoho stran.

Obsah

Popis stran

Strany se označují malými písmeny. Délka strany se označuje stejně jako velikost úsečky: |AB| tedy značí velikost strany AB. Označení souvisejících útvarů je obdobné jako u úsečky – střed strany je bod, který má od obou vrcholů stejnou vzdálenost, osa strany je kolmice, procházející jejím středem.

Strana a ostatní části geometrických útvarů

  • Počet vrcholů mnohoúhelníku je shodný s počtem jeho stran.
  • Obvod mnohoúhelníka o se vypočte jako součet všech jeho stran.
  • Podle vzájemné délky stran se vyčleňují některé speciální typy mnohoúhelníků, např.:
Strana kužele

Strany trojúhelníka

Strany trojúhelníka se zpravidla označují stejným písmenem, jakým je označen protější vrchol (strana a leží proti vrcholu A). Nejdelší strana se nazývá přepona, zbylé dvě strany jsou odvěsny. Strana trojúhelníka se může označovat také základna, strany přilehlé základně jsou ramena.

Obsah trojúhelníka se rovná polovině součinu libovolné strany s její výškou.

Součet délek dvou stran trojúhelníka je větší než třetí strana (trojúhelníková nerovnost).

Souvisejí články