Šok ⇒ EU: Silně zkrátit důchody a donutit důchodce a ženy více pracovat !!
Jinak nebude na nevítěznou válku a líné uprchlíky !!

Těleso

Z Multimediaexpo.cz

Fyzikální těleso je jakýkoli hmotný předmět (věc), který je objektem zkoumání fyziky. Ve fyzice označuje těleso určitou část prostoru, která je nějakým způsobem ohraničena, a která obsahuje látku. Podle skupenství látky se rozlišují pevná tělesa, kapalná tělesa a plynná tělesa.

Označení těleso se nejčastěji používá pro pevná tělesa.

Makroskopické těleso

Makroskopické těleso je těleso složeno z velkého počtu částic (atomů, molekul). Jeho rozměry jsou vzhledem k rozměrům „mikroskopických“ částic velké, může být i okem viditelné.

Extrémně makroskopická tělesa dosahují rozměrů přesahující běžné lidské rozměry (Země, Slunce a jiná vesmírná tělesa).

Reálná tělesa

U skutečných (reálných) těles se vzdálenosti mezi jednotlivými body mění. U reálných těles v pevném skupenství jen nepatrně a je k takové změně je třeba vynaložit určité úsilí. Působením vnějších sil pak dochází k (vnitřním) změnám v konfiguraci soustavy hmotných bodů, které se pak navenek projevují změnami objemu nebo tvaru tělesa. Pokud se působením vnějších sil nemění vzdálenosti mezi jednotlivými částicemi tělesa, označujeme těleso jako tuhé. Tuhé těleso ve skutečnosti neexistuje, ale model tuhého tělesa je vhodný ke studiu základních vlastností pevných látek.

Skutečná tělesa lze rozdělit podle toho, zda jsou po odstranění sil způsobujících změnu jejich tvaru nebo objemu schopny se vrátit do původního stavu, tedy zda zaujmou stejný tvar. Pokud se po odstranění sil těleso vrací do původního tvaru, hovoříme o tělese pružném (elastickém), v opačném případě se jedná o těleso plastické (neelastické nebo také nepružné).

Většina těles se v určitém rozsahu sil chová elasticky, ale při překročení určité hranice se začnou chovat plasticky (viz pružnost).

Pružnými tělesy se zabývá mechanika pružných těles.

Související články