Strop

Z Multimediaexpo.cz

Fantastický strop Opéry Garnier (HDR)
Příklad dřevěné konstrukce stropu

Stropní konstrukce (strop) je vodorovná konstrukce, která dělí po výšce objekt na jednotlivá podlaží. Tato konstrukce by měla zajišťovat funkci jak statickou, tak akustickou, protipožární a tepelnětechnickou. Strop se skládá z nosné konstrukce stropu, podlahové konstrukce a konstrukce podhledu. Jeho funkce je vytvářet únosnou konstrukci a zajišťovat přenos všech zatížení, které na něj působí do svislých nosných konstrukcí.

Stropy v minulosti

Nejstarším materiálem stropů je dřevo, případně dřevo smíšené s hliněnou mazanicí. O něco mladším a nákladnějším způsobem je použití klenby. Její výhodou je nespalitelnost a větší nosnost.

V minulosti (gotika, renesance, baroko) byly často používané trámové záklopové stropy, často dokonce pestře dekorované malbou. Jiným, spíše užitkovým způsobem zastropení je povalový strop.

Od barokního období byly ploché, dřevěné stropy též omítány a zdobeny (podobně jako klenby) štukem či malbou.

V klasicismu byly velmi hojně používány zcela rovné, omítané stropy bez jakéhokoli ornamentu. Starší dřevěné stropy byly v této době zakrývány a omítány, často docházelo dokonce k celkovému snižování stropů, někdy formou vložených dřevěných a omítnutých podhledů.

V druhé polovině 19. století byly stropy často zdobeny bohatou malbou tvořenou pomocí papírových šablon. Od počátku 20. století je stále častěji užíván železobeton a tradiční materiály v podobě dřeva či kleneb téměř zcela mizí.

Konstrukční varianty stropních konstrukcí

  • klenby – spíše historický způsob střešní konstrukce
  • dřevěné stropy – stejně jako klenby patří spíše k historickým způsobům, dřevěný strop se někdy nazývá slovem tlo
  • železobetonové stropy – nejpoužívanější způsob
  • železobetonové vložkové stropy
  • sklobetonové stropy
  • ocelové stropy
  • ocelobetonové stropy
  • sádrokartonový podhled – nesený kovovou nosnou konstrukcí

Přenesený význam slova

V přeneseném významu slova pak slovo strop může vyjadřovat horní hranici, nejvyšší přípustnou mez, maximální povolenou hodnotu nějaké veličiny apod.


Flickr.com nabízí fotografie, obrázky a videa k tématu
Strop
Commons nabízí fotografie, obrázky a videa k tématu
Strop