V pátek 26. dubna 2024 úderem 22 hodiny začíná naše nová
a opravdu velká série soutěží o nejlepší webovou stránku !!
Proto neváhejte a začněte hned zítra soutěžit o lákavé ceny !!

Vědecká metoda

Z Multimediaexpo.cz

Vědecká metoda je postup typický pro vědecký výzkum, jde o získávání znalostí o určitém objektu zájmu pomocí pozorování a dedukce. Vědecká metoda je založena na předpokladu, že kritériem pravdivosti teorie je souhlas předpovědí s výsledky experimentů. Tento přístup udržuje vědecké teorie v neustálém kontaktu s realitou a umožňuje jejich falzifikaci, neboť teorie, jejíž důsledky jsou v rozporu s experimentem, bude falzifikována (tedy vyvrácena). Důsledkem je omezení vědy na otázky a hypotézy, jež jsou alespoň v principu rozhodnutelné pozorováním.[1]

Obsah

Postup

Základem vědecké metody je iterace těchto kroků:

 1. Pozorování a popis skutečnosti (vjemů, poznatků).
 2. Formulace problému.
 3. Příprava hypotéz (návrh vysvětlení s obecnou platností, indukce)
 4. Předvídání (logická dedukce z hypotéz)
 5. Ověření souladu skutečnosti s předpovědí (buď aplikací předpovědi na experiment nebo aplikací na soubor dat získaný jinak) a ověření logické správnosti předchozích kroků.

Za „vysvětlení“ jevu se považuje popis vztahů mezi vjemy (poznatky) pomocí pojmů rozložitelných na základní pojmy a předpoklady, které se předpokládají jako dané a dále se nevysvětlují ani nedokazují, tedy jsou neempirické a iracionální. Jednotlivé vědecké přístupy (paradigmata) se mohou lišit tím, co za takové základní pojmy a předpoklady považují. Moderní kauzalistická věda má jako jeden z takových základních předpokladů pojem přírodního zákona, tedy představu, že stejné podmínky vedou vždy ke stejnému výsledku.

Břitvy

Reference

 1. Immanuel Kant - Prolegomena ke každé příští metafyzice, jež se bude moci stát vědou - Závěr O určení hranic čistého rozumu [1]

Literatura

 • Easterby-Smith M. a kol.: Management Research. An Introduction. 2nd edition.SAGE Publications 2002
 • Cooper, D.R., Emory, C.W.: Business Research Methods. 5th ed. London, McGraw-Hill, 1995
 • Disman M.: Jak se vyrábí sociologická znalost. Karolinum Praha, 2002
 • Gill, J., Johnson, P.: Research Methods for Managers. London, Paul Chapman Ltd., 1998
 • Hendl, J.: Úvod do kvalitativního výzkumu. Unitisk Praha, 1999
 • Mišovič J.: V hlavní roli otázka. (průvodce přípravou otázek v sociologických a marketingových průzkumech). ALDIS Hradec Králové, 2001
 • Pavlica a kol.: Sociální výzkum, podnik a management: průvodce manažera v oblasti výzkumu hospodářských organizací. Praha, Ekopress, 2000
 • Vlček J.: Systémové inženýrství. ČVUT Praha 1999
 • Vymětal, J., Váchová, M.: Úvod do studia odborné literatury. Praha, ORAC 2000
 • W. Stanley Jevons, 1874, 1877. The Principles of Science, Dover, 1958, úvod Ernst Nagel.
 • Francis Bacon 1620. Novum Organum (Nové Organon).
 • Werner Heisenberg. Physics and Beyond: Encounters and Conversations translated by A. J. Pomerans (Harper & Row, New York, 1971)
 • Thomas Kuhn 1961 The function of measurement in modern physical science. ISIS,
 • Thomas Kuhn 1962 The structure of scientific revolutions česky vyšlo jako Struktura vědeckých revolucí
 • Henri Poincaré 1905 Science and Hypothesis

Externí odkazy