Říčka (přítok Litavy)

Z Multimediaexpo.cz

Říčka ve Šlapanicích (2011)
Říčka v Měníně

Říčka (též Zlatý potok) je vodní tok v Moravském krasu, kde tvoří hlavní osu jižní části tohoto území, a v Dyjsko-svrateckém úvalu.

Délka toku je 38,9 km,[1] plocha povodí měří 144,3 km².[2]

Obsah

Tok Říčky

Horní tok

Říčka pramení jižně od obce Bukovinka a na horním toku protéká hustými lesy přírodního parku Říčky. Na pomezí horního a středního toku se zařezává hluboko do vápencového údolí, kde lze sledovat různé krasové jevy. Blízko Ochozu u Brna, u místa zvaného Hádek, se nachází periodický vývěr, který za vyšších vodních stavů slouží naopak jako ponor (tzv. estavela). Zde se také nachází první z nádrží na jejím toku, rybník Pod Hádkem.

Nedaleko tohoto místa se Říčka propadá do několika hlubokých šachtovitých otvorů a dále pokračuje pouze jako suché údolí v délce asi 1 km. Zde se nacházejí významné jeskyně této části Moravského krasu - Ochozská jeskyně, Pekárna, Netopýrka či Švédův stůl. Jeskyně Pekárna, Netopýrka a Švédův stůl jsou běžně přístupné všem návštěvníkům (bez průvodce). Zvláště Pekárna a Švédův stůl jsou světově významnými archeologickými nalezišti.

Z hlediska délky a důležitosti systému je nejvýznamnější Ochozská jeskyně, která je svou dosud známou délkou okolo 1,7 km nejdelší v jižní části Moravského krasu. Jeskyně je zpřístupněna pouze několikrát do roka, a to za dohledu jeskyňářů. Přístupnost jeskyně je velmi závislá na stavech vody Hostěnického potoka, protékajícího po jejím dně. V případě nadměrného stavu vody potok zaplavuje spodní patra jeskyně a zcela znemožňuje její bezpečný průstup.

Střední tok

Pod Ochozskou jeskyní přijímá Říčka zprava Ochozský potok a vstupuje do svého středního toku, vedeného stále hluboko zaříznutým zalesněným údolím s několika výraznými meandry. Na toku se nachází několik mlýnů a nádrží (viz níže Vodohospodářství). Údolí je intenzivně využíváno obyvateli Brna pro příměstskou rekreaci. Jeho úsek přilehlý k brněnské části Líšeň se nazývá Mariánské údolí (dříve Gottwaldovo). Na hřebenu na pravém břehu leží rozlehlé hradiště Staré Zámky, osídlené prakticky nepřetržitě od mladší doby kamenné přes bronzovou po halštatskou.

Dolní tok

Na dolním toku Říčka vtéká do bezlesé zemědělské krajiny Dyjsko-svrateckého úvalu a je převážně vedena regulovaným korytem. Kvalitou vody se jedná o silně znečištěný tok. Protéká obcemi Podolí, Bedřichovice, Šlapanice, Kobylnice, Sokolnice (kde protéká i zámeckým parkem a oborou), Telnice a Měnín.

Od soutoku s Rokytnicí u Ponětovic nese též jméno Zlatý potok.

Říčka se u Měnína vlévá do řeky Litavy na jejím říčním kilometru 7,2.[1]

Údolí Říčky

Celé údolí Říčky je velmi oblíbeným místem turistických a cykloturistických výletů. Navazuje těsně na východní okraj Brna a tvoří tak protipól okolí Brněnské přehrady na jeho západním okraji. Všechna významná místa jsou spojena značenou naučnou stezkou. Ve svém prameništi nedaleko obce Bukovinka je krajina chráněna prvním stupněm ochrany přírody jako Přírodní park Říčky. Na něj navazuje úsek vedoucí oblastí ponorů a jeskynních systémů v jižní části CHKO Moravský kras, s přírodními rezervacemi Údolí Říčky, Velký Hornek a U Staré Vápenice.

Vodohospodářství

Mezi Ochozí a Líšní se na Říčce nachází kaskáda tří vodních nádrží: U Kadlecova mlýna, Pod hrádkem a Muchova bouda (někdy se nazývají pouze Horní, Prostřední a Dolní nádrž), přičemž na pahorku mezi nádržemi Pod hrádkem a Muchovou boudou se nachází zřícenina hradu Horákov.

Správcem toku je Povodí Moravy, s.p. - závod Dyje.

Související články

Reference

  1. 1,0 1,1 HEIS VÚV T. G. M. – Vodní toky [online]. [cit. 2012-12-19]. Dostupné online.  
  2. Hydrologický seznam podrobného členění povodí vodních toků ČR [online]. [cit. 2012-12-19]. Dostupné online.  

Externí odkazy


Commons nabízí fotografie, obrázky a videa k tématu
Říčka (přítok Litavy)