Šok ⇒ MARTIN KOLLER: Tohle se nemělo stát. Může být červen rozbuškou ohromného konfliktu v Evropě ??
Ti co štvou do války, neví o čem mluví. Česká republika může být cílem prvního drtivého úderu !!

Ekonomie

Z Multimediaexpo.cz

Ekonomie je věda, zabývající se lidským jednáním ve světě omezených zdrojů a neomezených potřeb.

Ekonomie úzce spolupracuje s dalšími obory, jako je účetnictví, matematika, hospodářské výpočty, zbožíznalství, marketing, psychologie, sociologie, politologie či právo.

Obsah

Etymologie

Slovo pochází z řeckého oikonomia: oikos – dům, nomos – zákon a znamenalo původně vedení domácnosti.

Členění ekonomie

 • pozitivní ekonomie: objektivní rozbor a popis stavu a chování reálné ekonomiky bez kvalitativního hodnocení
 • normativní ekonomie: kvalitativní hodnocení ekonomiky, hledání ideálního stavu fungujícího ekonomického systému, posuzuje stávající systémy; tato část ekonomie je subjektivní, odráží se v ní morální a sociální kořeny společnosti.

Z hlediska zkoumání ekonomického chování a rozhodování jednotlivců, domácností, firem (podniků) či státu se ekonomie dělí na mikroekonomii a makroekonomii.

Základní ekonomické pojmy

 • Ekonomická potřeba je označení stavu, kdy ekonomický subjekt cítí nedostatek a vynakládá úsilí o jeho překonání. Ekonomický subjekt spotřebou statků získává užitek. Užitek je subjektivní pojem, a proto ze stejného statků plyne různým subjektům různý užitek.
 • Statek v ekonomii znamená schopnost osob nebo předmětů sloužit k vyhovění potřebám (včetně zamýšlených činností) ekonomických subjektů.
 • Výrobní faktor slouží pro výrobu statků a prostřednictvím směny přináší svému majiteli důchod (přínos).
 • Výroba je činnost, jejímž výsledkem je poskytování služeb, které přinášejí současný nebo budoucí užitek.
 • Směna je činnost, při které si ekonomické subjekty navzájem vyměňují statky. Informaci, kolik lze získat množství jednoho statku za statek jiný, poskytují sjednávané ceny. Pro opakované statky se ceny formují na trzích, jako výsledek střetnutí nabídky a poptávky.
 • Dělba práce označuje specializaci ekonomických subjektů v různých činnostech, vje kterých získávají vyšší výkonnost.

Vývoj základních ekonomických teorií

Starověk

 • Starověké Řecko - Homér, Platón, Xenofon, Aristoteles
 • Starověký Řím - ekonomické názory jsou uváděny různými autory zejména ve spisech týkajících se zemědělství

Středověk

 • Scholastika
 • Kanonisté - církevní myslitelé , kteří se podílel na vypracování církevního, tzv. kanonického práva (Tomáš Akvinský)

Novověk

Současnost

 • Současné ekonomické teorie čerpají z keynesiánství i neoklasické ekonomie, nebo se stavějí za institucionální ekonomii, nový proud zdůrazňující ekonomickou roli institucí.

Literatura

 • SAMUELSON, Paul A. a NORDHAUS, William D. Ekonomie. 2. vyd. Praha : Svoboda, 1995. 1011 s. Klasické základy moderní ekonomie v jedné z nejpoužívanějších učebnic. ISBN 80-205-0494-X.

Externí odkazy