Elektrolyt

Z Multimediaexpo.cz

Elektrolyty jsou roztoky nebo taveniny, které vedou elektrický proud . Vznikají obvykle rozpuštěním iontových sloučenin v polárních rozpouštědlech. V elektrolytech nepřenášejí proud elektrony jako u kovů (vodičů I. řádu), ale ionty. Ionty jsou proti elektronům větší, jejich pohyblivost je menší, takže vodivost je u elektrolytů nižší než u kovů. Proto jsou elektrolyty označovány jako vodiče II. řádu. Krystalické iontové sloučeniny - soli rovněž mohou vést elektrický proud, a to přenosem iontů například přes neobsazené uzly (vakance) jejich krystalové mřížky. Takové materiály (obvykle tuhé roztoky) nazýváme tuhými elektrolyty.

Dělení kapalných elektrolytů

  • Silné elektrolyty — obsahují pouze ionty (disociace proběhla zcela).
  • Slabé elektrolyty — obsahují jak ionty, tak nedisociované molekuly.

Disociace

Hlavní článek: Disociace

Reakce, kdy dochází k rozpadu iontové vazby vlivem polárního rozpouštědla. Disociace probíhá ve 2 fázích:

  1. Rozklad krystalové mřížky — molekuly rozpouštědla vytrhávají z krystalové mřížky jednotlivé ionty.
  2. Obalování (solvatace) — molekuly rozpouštědla obalí ionty rozpouštěné látky (soli). Pokud je Molekuly polárního rozpouštědla mají nenulový elektrický dipólmoment. Natočí se proto k rozpouštěným iontům stranou, která nese opačný náboj než daný ion.

Související články