Portál (architektura)

Z Multimediaexpo.cz

Románský ústupkový portál

Portál (z lat portabrána) Architektonicky a umělecky zdůrazněný vchod nebo vjezd do objektu.

Architektura vstupu a následně vlastní vstoupení do objektu má velký psychický účinek a vytváří první dojem o prostoru a jeho vlastníku. Historicky a typologicky je portál vázán k bráně, triumfálnímu oblouku a k propylajím.

Obsah

Antický portál

V řecké architektuře je vodorovně ukončen římsou na konzolách, ve starém Římě byl nejčastěji tvořen kulatým obloukem a obklopen sloupy, tzv edikulou.

Románský a gotický portál

Románský a gotický portál je nejčastěji ústupkový, později může mít i ostění šikmo se rozevírající. Kromě drobných portálků, které mohou být vybaveny také přímým překladem, je portál vždy opatřen půloválným (románský sloh) či lomeným (gotický sloh) obloukem. Mezi vodorovným nadpražím a obloukem je zpravidla umístěn tympanon, většinou sochařsky pojednaný reliéfem. Rozměrné portály gotických katedrál jsou navíc vybaveny sochařskou výzdobou také po stranách v ostění, kde jsou často například sochy dvanácti apoštolů a v archivoltách. Zakončení gotického portálu někdy přechází ve vimperk.

Renesanční a klasicistní (empírový) portál

Renesance znamená návrat k formám architektury sloupových řádů. Dochází proto k oživení antických forem, především k opětovnému užívání edikuly. Stejně jako v římské antice je portál zdoben sloupy, pilastry, atlanty, karyatidami a podobnými prvky. Ukončen může být vodorovným kladím nebo segmentovým či trojúhelným frontonem. Zvláště v klasicismu se užívá i typ portálu ve formě portiku. Renesanční i empírový portál může být ovšem vybaven také bosáží, nebo profilovanou šambránou.

Barokní portál

Také formy barokního portálu vychází se systému sloupových řádů. Nakládá s nimi ovšem daleko volněji. Uplatňuje se větší plasticita i nové tvarové variace (rozeklaný segment), natáčení pilastrů, bohatá sochařská výzdoba, výrazně předimenzované supraporty. V baroku se též zvětšuje velikost portálu vzhledem k rozsahu průčelí budovy. Prakticky vždy je portál umístěn v ose budovy.

Galerie


Flickr.com nabízí fotografie, obrázky a videa k tématu
Portál (architektura)
Commons nabízí fotografie, obrázky a videa k tématu
Portál (architektura)