Black-Friday-2021-11-Encyklopedie.png

Povodeň

Z Multimediaexpo.cz

Rozvodněná Berounka v obci Hlásná Třebaň v srpnu 2002
Povodeň na řece Metuje v Novém Městě nad Metují v roce 1997
Přívalové neboli bleskové povodně vznikají v důsledku velmi rychlého tání sněhu nebo přívalových dešťů

Povodeň je přírodní katastrofa, způsobená rozlitím nadměrného množství vody v krajině mimo koryta řek. Jejími následky mohou být různě velké škody na majetku, ekologické škody či oběti na lidských životech.

Obsah

Význam povodní

V některých oblastech (Egypt a Mezopotámie) byly nebo jsou pravidelné povodně očekávanou podmínkou zemědělství. Na ochranu farem a měst, některé řeky náchylné k povodním mají rozšířené a propracované systémy hrází postavených kolem jejich břehů a měst. Ale zadržováním povodňových vod tyto hráze mohou způsobit mnohem větší proud v místech, kde se protrhne. Kontrola každoročních povodní hrázemi a přehradami též předchází nanášení sedimentů na úrodnou půdu. Každoroční cyklus povodní měl velký význam v mnoha ranních zemědělských kulturách, nejznámější jsou starověký Egypt na řece Nil a Mezopotámie na řekách Eufrat a Tigris, velkou roli hrály povodně i ve staré Číně.

Hlavní příčiny povodní

Monzunové deště mohou způsobit ničivé povodně v některých rovníkových zemích, např. v Bangladéši, kvůli jejich rozšířeným periodám.

Hurikány mají množství různých vlastností, které spolu mohou způsobit devastující povodně. Jednou vlastností jsou vlny vysoké do 8 metrů, způsobené předním okrajem hurikánu, když se hýbe z moře na pevninu. Další je velké množství dešťových srážek spojených s hurikány. Oko hurikánu má extrémně nízký tlak, proto hladina moře může vystoupit o několik metrů v oku bouřky. Tento typ pobřežní povodně se vyskytuje v Bangladéši pravidelně.

Za určitých neobvyklých podmínek spojených s teplými vlnami, bleskovými povodněmi z rychle tajícího horského sněhu apod., jsou způsobeny velké škody. Mnoho řek, které tak proudí přes relativně plochou krajinu, se rozvodní na širokých zátopových územích. Když prudký déšť nebo rychle tající sníh způsobí zvýšení říční hladiny, řeka se vylije ze svého řečiště. Při tání sněhu (tzv. jarní povodeň) může být zvýšený průtok kombinován s přehrazením koryta ledovými krami. Povodňové nánosy - sedimenty na zátopovém území mohou ale zlepšit úrodnost půdy.

Nebezpečí povodní ve světě

V zemích západní Evropy jsou řeky náchylné na povodně často pozorně řízené. Ochrana jako protipovodňová hráz, břehová hráz, nádrže a splavy se používají na prevenci vylití řek z břehů. Přímořské povodně byly řešené v Evropě pomocí pobřežní ochrany, jako je např. mořské zdi a obnova pobřeží. Například Londýn je chráněn od povodní velkou mechanickou bariérou přes řeku Temže, která je aktivována, když hladina moře dosáhne určitého bodu, bariéry jsou plně v provozu přibližně za půl hodiny. Benátky budou jako i celá laguna nyní také chráněny podobným systémem, zde je ale ohrožuje spíše příliv, než rozvodněné řeky. Největší a nejpropracovanější povodňové ochrany má ovšem Nizozemí, kde jsou označované jako vodní díla v říční deltě (Deltawerken). Staletí boje s vodou naučila Nizozemce, jak získávat půdu a bránit se záplavám. Největší rozsah mívají povodně ovšem v Asii, např. v Bangladéši: když dojde k rozvodnění Gangy a Brahmaputry, je pod vodou většina území státu.

Povodně v českých zemích

Dělení povodní z hlediska Zákona o vodách

Povodeň versus záplava

  • Povodeň – výrazné přechodné zvýšení hladiny vodního toku, ať již v důsledku náhlého zvětšení průtoku (např. v důsledku dešťových srážek a/nebo tání sněhu), nebo zmenšením průtočnosti koryta (ledovou zácpou, ucpáním mostních otvorů apod.).
  • Záplava – vylití vody z koryta v důsledku povodně.

Pojišťovny rozlišují povodně a záplavy jinak:[1][2]

  • Povodeň je zaplavení území vodou, která se vylila ze břehů vodních toků nebo vodních nádrží (přehrad a rybníků), nebo která tyto břehy a hráze protrhla.
  • Záplava je vytvoření souvislé vodní plochy, která po určitou dobu stojí nebo proudí a může být způsobena i z jiných zdrojů než vodních toků, např. dešťovými srážkami, táním sněhu, z vodovodních zařízení a nádrží apod.

Související články

Reference

  1. Pojišťovny rozlišují záplavu a povodeň, mnozí poškození tak nic nedostanou
  2. http://www.triglav.cz/art/191-povoden-nebo-zaplava/

Externí odkazy

Povodí


Flickr.com nabízí fotografie, obrázky a videa k tématu
Povodeň
Commons nabízí fotografie, obrázky a videa k tématu
Povodně