Stát

Z Multimediaexpo.cz

Stát je instituce (či organizace) disponující mocí vládnout, soudit a vytvářet zákony společnosti (státu). Stát je vymezen státní mocí, státním lidem (státním občanstvím) a státním územím. Svrchovaný stát není podřízen žádné jiné (státní) moci a to jak vnější, tak vnitřní.

Stát zahrnuje ozbrojené síly, státní aparát (byrokracii), soudy a bezpečnostní sbory (policii).

Max Weber definuje „stát“ jako lidské společenství, které si na určitém území nárokuje pro sebe monopol legitimního násilí. Pokud by neexistovalo násilí jako prostředek vynucování státního zájmu, tak by stát zanikl a místo něj by nastoupila anarchie.

Kritéria státu jsou definována v Konvenci o právech a povinnostech států z Montevidea, která byla podepsána roku 1933. Podle této mezinárodní konvence je stát subjektem mezinárodního práva splňující tato kritéria

 • stálé obyvatelstvo,
 • vymezené státní území,
 • státní moc vláda a státní aparát,
 • schopnost vstupovat do vztahů s jinými státy.

Montevideo je oblastní Americká konvence, ale principy obsažené v tomto článku byly obecně uznány v mezinárodním právu. Je otázka, zde tato kritéria jsou dostatečná. Každopádně první tři z uvedených kritérií jsou všeobecně uznávána. Praktickou podmínkou (a v minulosti hlavní) pro existenci státu je samozřejmě jeho uznání ostatními státy.

Obsah

Druhy státu

Druhy státu lze rozlišit například podle těchto kritérií:

Zvláštním případem státních celků jsou také personální unie (společný panovník více států) a reálné unie (vlastně mezistupeň personální unie a kon-federace).

Vznik státu

Dějiny zaznamenaly nejrůznější způsoby vzniku států působením vnitřních i vnějších sil. Existuje několik základních teorií, jak stát vznikl:

 • nábožensko teleologická - stát existuje jako produkt boží vůle a dle jeho přikázání je každý povinen ho uznávat a podřizovat se mu. Toto učení patří k nejstarším.
 • teorie moci - představuje si stát jako vládu silného nad slabým a současně prohlašuje tento stav za přirozený
 • právní teorie - vidí stát jako právní výtvor
  1. teorie patriarchální - vysvětluje vznik státu a rodiny jako přirozeně vzniklých forem společnosti
  2. patrimoniální teorie - ukazuje vládní moc jako moc založenou na pozemkovém vlastnictví
  3. smluvní teorie - dle níž je smlouva právním důvodem pro vznik státu
  4. teorie právního státu - založená na odmítnutí dualismu státu a práva, resp. jejich ztotožnění
 • teorie etická - usiluje o to, dokázat, že stát je mravně nutný
 • teorie psychologická - lze sem zařadit všechny, kdo prohlašují stát za produkt ducha národa, výtvor přírody, dějinný akt, psychické vlastnosti či biopsychické instinkty a na tomto základě ho zdůvodňují.

Alternativní definice

Stát je trvalý organický svazek lidstva, jisté teritorium obývajícího, s jedinou vůlí a jedinou mocí nejvyšší, jehož účelem jest napomáhati dosažení všech životních úkolů lidu, takto spojeného.

Související články

Ohrožení státu:

Ideologie, které nevyžadují nebo vylučují existenci státu:

Externí odkazy