Synonymum

Z Multimediaexpo.cz

Synonyma (z řečtiny - συν syn „s“; ὄνομα onoma „jméno“), též slova souznačná, jsou slova nebo slovní spojení se vzájemně stejným nebo podobným významem, která lze za určitých okolností zaměňovat. Dodávají jazyku bohatství, umožňují jemné odstínění významů v závislosti na kontextovém a stylistickém zabarvení. Pokud k jednomu jevu existuje více synonymních výrazů, vytvářejí tzv. synonymickou řadu. Za jádro takové řady se považuje nejvíce stylisticky i emocionálně neutrální výraz.

Obsah

Rozdělení synonym

Synonyma se zpravidla rozdělují na:

  • úplná,
  • neúplná.

Úplná (čistá, absolutní) synonyma jsou ta, která mají zcela totožný význam a lze je volně zaměnit ve všech kontextech, kromě ustálených obratů (přísloví, pořekadel apod.). Takových synonym je ovšem velice málo. Příklady: hezký – pěkný, chlapec – hoch, zde – tady. Zvláštní kategorií jsou synonyma, která se liší pouze stylovou platností (táta – tatínek) a dvojice českého pojmu s přejatým, tzv. jazykové ekvivalenty (přeprava – transport).

Daleko běžnější jsou synonyma neúplná (částečná), jejichž významy jsou navzájem blízké, ale nikoli totožné. Částečná synonyma se liší kontextovým a stylovým užitím, obsahem i rozsahem významu (červený – rudý), intenzitou (práce – dřina), dobovým užitím (krmě – jídlo), frekvencí užití (málokdy – zřídkavě). Za synonyma se považují i slova odvozená nebo slovotvorné varianty (dítě – děcko, jevit – projevit). Synonymy jsou také výrazy nářeční, argotické, slangové, které doplňují neutrální výraz (chlapec – ogar). Naproti tomu varianty tvaroslovné a hláskové se za synonyma nepovažují (brambor – brambora, vzlítnout – vzlétnout). Některá sousloví, zejména pořekadla a ustálené obraty, mají někdy svůj slovní synonymní protějšek (zůstat na ocet – neprovdat se).

Zvláštním druhem synonym jsou tzv. synonyma idiografická, která se liší ve věcném významu, tudíž označují skutečnost z jiného hlediska (moudrý - chytrý, smělý - nebojácný). Tato synonyma můžeme dále rozdělit do dvou podskupin:

  • specifikační - spojením slov červený a rudý vznikne sytě červený,
  • intenzifikační - souvislost s projevem emocí (studený - ledový)

Jazykové ekvivalenty

Slova přejatá z cizích jazyků jsou oproti českým protějškům zpravidla pociťována jako stylově vytříbenější (restaurant – hostinec) nebo eufemizující (impertinence – drzost), ovšem kromě většiny výrazů přejatých z němčiny (lágr – tábor, štucl – rukávník) a některých dalších výjimek (lavor – umyvadlo).

V odborné literatuře se častěji užívají výrazy přejaté, v popularizační literatuře je lepší preferovat jejich české protějšky (marginální – okrajový, binom – dvojčlen), pokud už nejsou málo užívané (azbest – osinek).

Synonyma pro jednotlivé slovní druhy

Synonyma se vyskytují u všech slovních druhů, i když nejběžnější jsou u slov plnovýznamových (podstatná jména, přídavná jména, slovesa, příslovce).

Příklady synonym pro jednotlivé slovní druhy

Slovní druh Výraz Synonymum
podstatné jméno ponožka fusekle
přídavné jméno statečný odvážný
zájmeno všichni všicci
číslovka mnoho hodně
sloveso bít mlátit
příslovce hloupě nechápavě
předložka kromě mimo
spojka protože poněvadž
částice ano jo
citoslovce buch řach

Anatomie

Seu neboli sive znamená latinsky nebo.[1] Používá se pro označení synonym v anatomii (např. kost stehenní - os femoris seu femur).

Biologická nomenklatura

Ve stejném významu se v biologii používá zkratka syn. (pro synonymum), kde se synonymie označuje jako absolutní tautonomie. Synonyma se v biologii rozlišují objektivní (o synonymii pojmenování není sporu) a subjektivní (taxony jsou považovány za tytéž jen některými autory) a mladší a starší. [2][3]

Synonymum (taxonomie) - v nomenklatuře jiné jméno téhož taxonu používané jinými autory. Platný je vždy jen ten název, pod kterým byl taxon popsán.[4]

Související články

Reference

  1. PRAŽÁK, Josef M.; NOVOTNÝ, František; SEDLÁČEK, Josef. Latinsko-český slovník. K potřebě gymnasií a reálných gymnasií. Praha : Československá grafická unie A. S., 1937. 9. vyd.. S. 1133.  
  2. http://www.biolib.cz/cz/glossaryterm/dir283/id2356/
  3. http://www.biolib.cz/cz/glossaryterm/id104/
  4. http://www.biolib.cz/cz/glossaryterm/id104/