Urbanizace

Z Multimediaexpo.cz

Soubor:La city dev.jpg
urbanizace v Kalifornii - Los Angeles

Urbanizace je proces koncentrace obyvatelstva do měst a s tím související změny kultury v nejširším slova smyslu. Míra urbanizace lze číselně vyjádřit jako podíl obyvatelstva žijícího ve městech oproti celkovému počtu. Urbanizace je úzce spojena s průmyslovou revolucí. Ve státech jako například Spojené království nebo USA míra urbanizace stoupala spolu s průmyslovou revolucí a stěhováním obyvatel zaměstnaných v zemědělství z vesnic do městských továren, což vedlo k vzniku velkého množství městských aglomerací, ale v současnosti narazila míra urbanizace na pomyslný strop a dále nestoupala. Průmyslová revoluce vznikla ve Spojeném království, což je důvod toho, že je dnes Spojené království státem s jednou z největších urbanizací na světě (90% obyvatel žije ve městě). Dalším příkladem urbanizace je Austrálie, která se řadí mezi státy s největší urbanizací hlavně kvůli tomu, že většina obyvatel žije ve velkých městských aglomeracích, což je zapříčiněno hlavně nepřístupným prostředím australských pouští. Neopomenutelnou vysoce urbanizovanou oblastí jsou některé oblasti USA (např.: Florida, Kalifornie, Severovýchodní pobřeží: Washington, D.C. - New York - Boston), kde se obyvatelstvo soustřeďuje do obřích konurbací největších amerických měst. Na rozdíl od vyspělých států mají rozvojové státy jako například Čína, Indie a Nigérie mnohem menší míru urbanizace, která ale stále stoupá. V Nigérii se od roku 1975 do současnosti urbanizace zdvojnásobila až na 43,3%. Světová urbanizace stále stoupá a v současnosti se nachází na 48,6 % a její růst 1,98 %[1] předznamenává, že v blízké budoucnosti globální městská populace převýší počet obyvatel vesnic. Česká republika má urbanizaci 74,6%, což znamená, že na vesnici žije pouze čtvrtina obyvatel. V Česku počet obyvatel žijících ve městech už 15 let stagnuje. Spolu s urbanizací přichází do oblastí také větší hustota zalidnění a zlepšení obchodu a ostatních aktivit, jako například ekonomická dostupnost dopravy. Zvýšení urbanizace se projevuje stěhováním obyvatel z vesnic do měst. Poněkud přesněji definuje urbanizaci urbanistická teorie, která v ní vidí „mnohostranný sociálně-ekonomický proces vyznačující se stěhováním obyvatelstva do měst, růstem měst, změnami funkčního využití území sídel, koncentrací, intenzifikací a diferenciací městských druhů činností (funkcí) nebo výroby v širokém smyslu slova, vznikem nových forem a prostorových struktur osídlení a rozšířením městského způsobu života se specifickou strukturou styků, kulturou, systémem hodnotových orientací atd.“

Reference

  1. https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/xx.html

Související články

Externí odkazy