Hybnost

Z Multimediaexpo.cz

Hybnost je fyzikální veličina, která vyjadřuje míru setrvačnosti tělesa.

Hybnost je vektorová veličina. Velikost hybnosti závisí na hmotnosti a rychlosti tělesa, směr hybnosti je stejný jako směr rychlosti.

Obsah

Značení

Výpočet

Vektor hybnosti je v Newtonově mechanice určen vztahem

\(\mathbf{p} = m \mathbf{v}\),

kde \(m\) je hmotnost tělesa, \(\mathbf{v}\) je rychlost tělesa.


V relativistické mechanice je hybnost definována stejným vztahem, avšak hmotnost závisí na rychlosti \(\mathbf{v}\). Dosadíme-li za \(m\) relativistickou hmotnost, získáme pro relativistickou hybnost výraz

\(\mathbf{p} = \frac{m_0 \mathbf{v}}{\sqrt{1-\frac{v^2}{c^2}}}\),

kde \(m_0\) je klidová hmotnost tělesa a \(c\) je rychlost světla.


V kvantové mechanice je hybnost určena operátorem hybnosti

\(\hat{\mathbf p} = -i\hbar\nabla\),

kde \(i\) je imaginární jednotka, \(\hbar\) je redukovaná Planckova konstanta a \(\nabla\) je operátor nabla.

Vlastnosti

Zákon zachování celkové hybnosti izolované soustavy těles:Celková hybnost izolované soustavy těles je rovna vektorovému součtu hybností jednotlivých těles tvořících izolovanou soustavu v daném okamžiku a s časem se nemění. Zákon o změně hybnosti tělesa:Impulz síly je časový účinek síly působící na těleso a rovná se změně hybnosti tělesa za dobu působení síly.

Související články