Hybnost

Z Multimediaexpo.cz

Hybnost je fyzikální veličina, která vyjadřuje míru setrvačnosti tělesa.

Hybnost je vektorová veličina. Velikost hybnosti závisí na hmotnosti a rychlosti tělesa, směr hybnosti je stejný jako směr rychlosti.

Obsah

Značení

Výpočet

Vektor hybnosti je v Newtonově mechanice určen vztahem

,

kde je hmotnost tělesa, je rychlost tělesa.


V relativistické mechanice je hybnost definována stejným vztahem, avšak hmotnost závisí na rychlosti . Dosadíme-li za relativistickou hmotnost, získáme pro relativistickou hybnost výraz

,

kde je klidová hmotnost tělesa a je rychlost světla.


V kvantové mechanice je hybnost určena operátorem hybnosti

,

kde je imaginární jednotka, je redukovaná Planckova konstanta a je operátor nabla.

Vlastnosti

Zákon zachování celkové hybnosti izolované soustavy těles:Celková hybnost izolované soustavy těles je rovna vektorovému součtu hybností jednotlivých těles tvořících izolovanou soustavu v daném okamžiku a s časem se nemění. Zákon o změně hybnosti tělesa:Impulz síly je časový účinek síly působící na těleso a rovná se změně hybnosti tělesa za dobu působení síly.

Související články