Black-Friday-2019-05-Multimediaexpo.png

Kapitalismus

Z Multimediaexpo.cz

Přejít na: navigace, hledání

Kapitalismus je ekonomický systém, v němž jsou výrobní prostředky v soukromém vlastnictví a provozovány za účelem dosažení zisku. Ekonomické parametry (např. ceny) jsou určovány prostřednictvím volného trhu (nabídkou a poptávkou), a to i ceny práce, nikoli řízeny pouze zásahy státu (jako v řízených či plánovaných ekonomikách). Samozřejmě, že stát, či jiné organizace, které do tohoto systému nejsou zahrnovány, si ponechávají stále určitá práva systém regulovat. Ekonomiky takových států, kde stát zasahuje do ekonomiky jsou smíšené; tržní principy fungují v určitých oblastech, v jiných však vládne monopol či monopson státu.

Obsah

Definice

Will Hutton a Anthony Giddens identifikují tři základní charakteristiky kapitalismu:

Karl Marx definuje kapitalismus jako způsob produkce, který se zakládá na námezdní práci.[2]

Historický vývoj

Americká burza NYSE, rok 1963. V kapitalismu hrají hlavní roli nabídka a poptávka, od které se vyvíjí běh celého hospodářství

Kapitalistické vztahy v hospodářství se v Evropě objevují již od 16. století, kdy začaly pomalu vytlačovat vztahy feudální. Teprve s rozvojem průmyslové revoluce však dochází k rozšíření kapitalismu do většiny světa a k likvidaci původních hospodářských a společenských systémů. Pojem kapitalismus byl zaveden marxistickou teorií jako negativní označení pro tržní hospodářství. Přesto existovali i další teoretici, kteří prezentovali kapitalismus v té či oné podobě (například Max Weber). Konkrétní definice kapitalismu jako takového je však stále předmětem rozsáhlých debat. Marxisté považují kapitalismus za jeden z posledních stupňů nerovné společnosti (spolu s imperialismem). V období studené války se stal termín kapitalismus do jisté míry pejorativním označením nedostatků západního světa, používán byl ve velké míře především levicově smýšlejícími silami. Rovněž začal představovat ale i symbol západu, protiklad tehdejšího východního socialismu.

Související články

Literatura

Reference

  1. On the edge : living with global capitalism. Příprava vydání Will Hutton, Anthony Giddens. London : Jonathan Cape, 2000. ISBN 0-224-05937-8. S. 12. (anglicky) 
  2. ZNOJ, Milan. Marxismus a jeho revize: historicko-filozofická reminiscence. In Nezapomenuté historie. Sborník k 70. narozeninám Františka Svátka.. Brno : Doplněk, 2007. ISBN 978-80-7239-208-7. s. 60. ( )


Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Hlavní funkce
Navigace
Nástroje
Příspěvky a dary
Další informace