Dovolená : 19. červenec 2024 — 11. srpen 2024
Holidays : 19 July 2024 — 11 August 2024
Vacaciones : 19 de julio 2024 — 11 de agosto 2024

Magistr

Z Multimediaexpo.cz

(Přesměrováno)

Magistr je akademický titul označující absolventa magisterského studijního programu. Zkracuje se na Mgr., pro umělecké studijní programy se používá varianta magistr umění MgA. Obě varianty titulu se umísťují před jméno. Udělování titulu magistr se v České republice řídí zákonem č. 111/1998 Sb., o vysokých školách. Získá ho absolvent 1 – 3 letého (v případě studijního programu navazujícího na bakalářský studijní program) nebo 4 – 6 letého studia (v případě samostatného studijního programu) na univerzitě, případně na jiné vysoké škole.

Obsah

Dějiny titulu

Titul se odvozuje z lat. magister – učitel, představený, případně mistr. Na středověké univerzitě byl magister („mistr“) původně prostě učitel, už ve středověku se však stal akademickým titulem. Uděloval se bakalářům po dalším studiu a obhajobě samostatné odborné práce (these) na artistické fakultě a byl předpokladem pro získání učitelského oprávnění (tzv. licentia docendi). Oprávněným tj. zpravidla jmenovaným učitelům se někdy říkalo magister regens. Na odborných fakultách (ve středověku teologické, právnické a lékařské) se uděloval titul doktor, který v 18. století v Rakousku titul magistra nahradil. Magistr zůstal pouze titulem farmaceutů (PhMr.).[1] Titul magistra byl znovu zaveden roku 1990, aby nahradil tzv. malé doktoráty (PhDr., ThDr., MUDr., JUDr., RNDr.) a aby tak české akademické tituly lépe odpovídaly titulům americkým a anglickým, kde jsou podmínky pro získání doktorátu obtížnější. Protože však tituly hrají v naší společnosti značnou roli a veřejnost je na tituly MUDr. nebo JUDr. zvyklá, nepodařilo se tyto tituly zrušit a udělují se i na dalších fakultách po rigorozní zkoušce, případně další obhajobě.

Odpovídající tituly v jiných zemích

Boloňská reforma vysokoškolského studia, zaváděná v Evropě od roku 1998, doporučila užívání titulu magistr, který i v dalších zemích nahrazuje dřívější tituly doktorské nebo diplomové. V Německu se pro tento nový titul, udělovaný v navazujících (konsekutivních) studijních programech, obvykle užívá anglické Master. Obecně se udělují tyto tituly:

 • Master of Arts (M.A.) ve společenských a humanitních vědách, ale i v dalších oborech
 • Master of Science (M.Sc.) v matematice, informatice a přírodních vědách
 • Master of Engineering (M.Eng.) v inženýrských vědách
 • Master of Laws (LL.M.) v právních oborech
 • Master of Fine Arts (M.F.A.) ve výtvarných uměních
 • Master of Music (M.Mus.) v hudebních oborech
 • Master od Education (M.Ed.) v pedagogických a učitelských oborech.

Kromě toho udělují různé vysoké školy i řadu dalších magisterských titulů. V Rakousku se od roku 2006 tituly také odvozují z angličtiny a mezi nejčastější patří:

 • MA – Master of Arts
 • MSc – Master of Science
 • LLM – Master of Laws
 • MBA – Master of Business Administration

Ve Velké Británii trvá magisterské studium obvykle 2 až 4 semestry a rozlišují se tzv. Taught Masters a Research Masters, s vyššími nároky na závěrečnou práci. Nejčastějšími tituly jsou MA, MSc a mnoho dalších. Kromě toho se zavádějí i čtyř- až pětileté tzv. Integrated Masters s tituly například MPhil, MMath, MRes (research), MPhys, MEng (Engineering) nebo MPharm. Také v USA je velká rozmanitost udělovaných titulů. Magisterská studia se počítají mezi Graduate studies, vstupuje na ně daleko menší počet studentů a trvají obvykle dva roky, nejběžnější tituly jsou MA, MSc a MBA. Ke studiu, orientovanému na vědeckou práci, se někde mohou hlásit i bakaláři (BA) a magisterský stupeň absolvují en route (během studia). Jinak je tomu v lékařství a právu, kde bakaláři studují nejprve tzv. professional doctor (MD a JD) a pokud se chtějí věnovat výzkumu, pokračují v magisterských programech (LLM).

Literatura

 • Ottův slovník naučný, heslo Doktor. Sv. 1, str. 1

Související články

Reference

 1. Ottův slovník naučný, heslo Doktor.

Externí odkazy