Dovolená : 19. červenec 2024 — 11. srpen 2024
Holidays : 19 July 2024 — 11 August 2024
Vacaciones : 19 de julio 2024 — 11 de agosto 2024

Přímočarý pohyb

Z Multimediaexpo.cz

(Přesměrováno)

Přímočarý pohyb je pohyb po přímce, tzn. trajektorií pohybu je přímka.

Obsah

Vlastnosti

Při přímočarém pohybu se nemění směr vektoru rychlosti, ale může se měnit velikost rychlosti. Nemění se ani směr vektoru zrychlení, ačkoliv velikost vektoru zrychlení se měnit může.

Speciální případy

Rovnoměrný přímočarý pohyb

Soubor:Kola.GIF
Rovnoměrný přímočarý pohyb

Rovnoměrný přímočarý pohyb je pohyb po přímce se stálou rychlostí. Pokud přímočarý pohyb není rovnoměrný, bývá také označován jako nerovnoměrný přímočarý pohyb (jde tedy o pohyb s proměnnou rychlostí). Rovnoměrný přímočarý pohyb je tedy pohyb, u kterého se nemění velikost ani směr rychlosti. Rychlost je tedy konstantní a trajektorií je přímka (část přímky). Dráha rovnoměrného přímočarého pohybu:

s = v . t + s0,

kde v je rychlost, t je čas, s0 je počáteční dráha (dráha v čase t = 0)

je-li s0 = 0 , pak s = v . t

Rychlost rovnoměrného přímočarého pohybu:

v = konst.
v = (s - s0) / t , je-li s0 = 0, pak v = s / t , kde s je dráha, kterou urazí těleso za čas t, s0 je počáteční dráha

Zrychlení rovnoměrného přímočarého pohybu:

a = 0

Síly působící při rovnoměrném přímočarém pohybu: Podle 1. Newtonova pohybového zákona na těleso, které se pohybuje rovnoměrně přímočaře, nepůsobí žádná síla, nebo výslednice všech působících sil je nulová.

Rovnoměrně zrychlený přímočarý pohyb

Rovnoměrně zrychlený přímočarý pohyb je pohyb po přímce se stálým zrychlením. Rovnoměrně zrychlený přímočarý pohyb je zvláštním případem nerovnoměrného přímočarého pohybu. Rovnoměrně zrychlený přímočarý pohyb je tedy pohyb, u kterého směr i velikost zrychlení zůstává konstantní, trajektorií je přímka nebo část přímky a velikost rychlosti se mění přímo úměrně s časem. Směr rychlosti se nemění. Zrychlení pohybu se nemění. Má-li zrychlení stejnou orientaci (hodnotu znaménka) jako směr pohybu tělesa, pak se rychlost tělesa zvyšuje a jedná se o zrychlený pohyb. Má-li zrychlení opačnou orientaci (hodnotu znaménka) než směr pohybu tělesa, pak se rychlost tělesa snižuje a jedná se o pohyb zpomalený. Dráha rovnoměrně zrychleného přímočarého pohybu: s = 1/2 a . t2 + v0 . t + s0 kde a je zrychlení, v0 je počáteční rychlost (rychlost v čase t = 0), s0 je počáteční dráha (dráha v čase t = 0), t je čas je-li s0 = 0 , pak s = 1/2 a . t2 + v0 . t
je-li s0 = 0 , v0 = 0 , pak s = 1/2 a . t2 Rychlost rovnoměrně zrychleného přímočarého pohybu: v = a . t + v0 , kde a je zrychlení, v0 je počáteční rychlost, t je čas
je-li v0 = 0, pak v = a . t Zrychlení rovnoměrně zrychleného přímočarého pohybu: a = konst.
a = (v - v0) / t , je-li v0 = 0, pak a = v / t , kde v je rychlost, v0 počáteční rychlost, t je čas Síly působící při rovnoměrně zrychleném přímočarém pohybu: Podle 2. Newtonova pohybového zákona působí na těleso se stálým zrychlením stálá síla o velikosti: F = m. a kde m je hmotnost, a je zrychlení. Má-li působící síla směr stejný jako je směr pohybu, pak těleso zrychluje, má-li síla směr proti pohybu, pak těleso zpomaluje.

Příklad

  • Za přímočarý lze považovat pohyb vlaku v přímém úseku tratě.
  • Příkladem rovnoměrně zrychleného přímočarého pohybu může být rozjíždějící se motorka nebo volný pád.

Související články