Student

Z Multimediaexpo.cz

Studenti naslouchávající výkladu lineární algebry na Helsinské technické univerzitě


Student, studentka nebo studující (archaicky též študent čili študák) je člověk, který se systematicky vzdělává na nějaké střední, vyšší odborné, či vysoké škole, obvykle tak činí za účelem přípravy na své budoucí povolání. Věnuje se lidské činnosti zvané studium.

Obsah

Kategorie studentů

  • Středoškolský student (člověk v dospívajícím věku) odpovídá spíše běžnému pojmu žák.
  • Vysokoškolský student (dospělý člověk) bývá označován pojmem posluchač.

Věková hranice

Dolní věková hranice studenta je fakticky limitována pouze dobou ukončení základní školní docházky na základní škole, horní věková hranice de facto neexistuje, neboť studovat lze vlastně až do smrti, nicméně obvyklé věkové rozmezí pro studium se pohybuje od 15 let do (velmi přibližně) 26 až 30 let lidského věku. Starší student pak někdy bývá označován souslovím věčný student. Od 25 let nemá v současné době žádný student nárok na studentskou slevu na jízdné. V některých zemích (např. v Německu) se pod pojmem student rozumí až posluchač vysoké školy, v jiných (např. v České republice) je dle školského zákona studentem účastník vzdělávání na vyšší odborné a vysoké škole.

Odvozená slova

  • Odvozeným slovem studentstvo (slangově študáctvo) pak označujeme celou společenskou skupinu osob, která je tvořena všemi studujícími respektive studenty.
  • Souslovím dálkově studující pak označujeme takového studenta, který své systematické vzdělávání provádí při svém běžném denním zaměstnání, tedy při své běžné práci.

Přenesený význam slova

Zcela přesné vymezení pojmu student zejména v běžné hovorové mluvě vlastně neexistuje. V přeneseném smyslu slova se totiž může jednat o označení prakticky jakéhokoliv člověka, který něco studuje ať už v nějaké škole či mimo ni. Záleží tedy vždy na celkovém kontextu příslušného sdělení.

Reference

Externí odkazy