V pátek 26. dubna 2024 úderem 22 hodiny začíná naše nová
a opravdu velká série soutěží o nejlepší webovou stránku !!
Proto neváhejte a začněte hned zítra soutěžit o lákavé ceny !!

Hexachlorbenzen

Z Multimediaexpo.cz


Hexachlorbenzen (HCB, perchlorbenzen) je chlorovaný aromatický uhlovodík užívaný převážně jako pesticid.

Obsah

Chemické vlastnosti

Hexachlorbenzen je syntetická (člověkem připravená) organická sloučenina s teplotou varu 319,3 °C, teplotou tání 229 °C. Za běžných podmínek jde o bílou krystalickou látku s typickým nepříjemným zápachem. Hustota při 23 °C činí 2040 kg.m-3 a jeho jeho rozpustnost ve vodě (při 25 °C) je 6,2 mg.l-1. Dobře rozpouští v organických rozpouštědlech a v tucích. Je těkavý.

Vlivy na životní prostředí

Pro životní prostředí je velmi nebezpečný, protože je perzistentní a má schopnost bioakumulace. Proto v potravním řetězcem směrem k jeho vrcholu roste jeho koncentrace. Vysoké hladiny HCB byly proto naměřeny v tkáních predátorům, např. v dravých mořských rybách a savcích.

Hexachlorbenzen je díky těkavosti, vysoké stabilitě a bioakumulativnosti schopen šířit se na velké vzdálenosti, např. byl prokázán ve vzduchu, vodě a v tkáních zvířat a lidí žijících v Arktidě, ačkoli se tam nikdy nepoužíval.

Zdravotní rizika

Hexachlorbenzen může být vdechnut, spolknut a vstřebává se i pokožkou. U exponovaných lidi zvyšuje riziko onemocnění rakovinou (karcinogen).[1] Ohrožuje vývoje plodu v těle matky, dráždí dýchacích cest a kůže, poškozuje játra, ledviny a štítnou žlázu. Narušuje funkce centrálního nervového systému (CNS).

Mezinárodně je regulován Stockholmskou úmluvou a tzv. POPs protokolem k Mezinárodní úmluvě o znečištění ovzduší přesahujícím státní hranice (LRTAP).

Znečištění hexachlorbenzenem

HCB vzniká v chemičce Spolchemie v Ústí nad Labem jako vedlejší produkt při výrobě perchlorethylenu či trichlorethylenu a při elektrolytické výrobě chlóru.[2] Spolchemie ročně vyprodukuje několik stovek kilogramů tzv. hexazbytků ročně, ale v minulosti to bylo mnohem více a po desetiletí byly tyto odpady ukládány na skládku v Chabařovicích.[3]

Kontaminace hexachlorbenzenem byla zdokumentována také v areálu a v okolí chemičky Spolana Neratovice. Zamoření podzemní vody pod Spolanou přesahovalo platnou normu pro hexachlorbenzen 280-krát.[4] Státní veterinární správa nalezla ve vzorcích zvířat z okolí Spolany nadlimitní koncentrace hexachlorbenzenu a prohlásila je za nepoživatelné.[5]

References

  1. IARC Monographs on the Evaluation of Carcinogenic Risk to Humans. World Health Organisation, Vol 79, 2001pp 493-567
  2. Spolchemie
  3. Místa poznamenaná Spolchemií: Horké místo číslo 2 - skládka Chabařovice
  4. Greenpeace: Spolana je zamořena stejnými jedy jako potraviny z okolí, tisková zpráva č. 38/2003 z 30. června 2003
  5. Miroslav Šuta: Spolana: Truchlivá bilance, Sedmá generace, 12/2003

Externí odkazy