Policie České republiky

Z Multimediaexpo.cz

Znak Policie České republiky

Policie České republiky (PČR) je ozbrojený bezpečnostní sbor České republiky, státní policie s působností na celém území republiky. Vznikla dne 15. července 1991 přeměnou české části československé Veřejné bezpečnosti Sboru národní bezpečnosti, a to dnem vyhlášení zákona ČNR č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky. S účinností od 1. ledna 2009 je činnost Policie České republiky upravena novým zákonem č. 273/2008 Sb., který realizuje reformu policie navrženou ministrem vnitra Ivanem Langerem[1]. Jejím záměrem je především policii soustředit na úkoly při zajištění bezpečnosti a odbřemenit ji od dalších působností, které s tímto hlavním úkolem úzce nesouvisí. Policie České republiky plní zejména úkoly ve věcech vnitřního pořádku a bezpečnosti, a to prostřednictvím svých příslušníků (policistů), kteří jsou organizováni v různých útvarech. Policisté jsou ve služebním poměru. Služební poměr upravuje zákon č. 361/2003 Sb., ve znění pozdějších předpisů (upravuje i služební poměr v ostatních bezpečnostních sborech ČR – vězeňská služba, hasiči, zpravodajské služby). Vedle Policie České republiky existují také městské, resp. obecní policie řízené jednotlivými městy a obcemi, které mají poněkud odlišnou působnost, pravomoci a územně je jejich činnost omezena na příslušnou obec a nejsou ve služebním poměru. V dalším textu se policií rozumí jen Policie České republiky. Současným policejním prezidentem je od 24. ledna 2011 plk. Mgr. Petr Lessy. Jmenoval jej ministr vnitra Radek John.

Obsah

Úkoly

PČR a aktivisté Greenpeace při návštěvě presidenta USA v Praze v červnu 2007
Speciální pořádková jednotka PČR při demonstraci v Praze

Policie plní zejména tyto úkoly:

 • chrání bezpečnost osob a majetku
 • spolupůsobí při zajišťování veřejného pořádku, a byl-li porušen, činí opatření k jeho obnovení
 • vede boj proti terorismu
 • odhaluje trestné činy, zjišťuje jejich pachatele a realizuje opatření při předcházení trestné činnosti, koná vyšetřování o trestných činech - v trestním řízení vystupuje jako policejní orgán (odhalování a prověřování skutečností nasvědčující tomu, že byl spáchán trestný čin, jehož pachatelem je policista, však provádí Inspekce ministra vnitra a vyšetřování koná státní zástupce)
 • ve vymezeném rozsahu zajišťuje ochranu státních hranic
 • zajišťuje ochranu ústavních činitelů a bezpečnost chráněných osob, kterým je při jejich pobytu na území České republiky poskytována osobní ochrana podle mezinárodních dohod
 • zajišťuje ochranu zastupitelských úřadů, ochranu sídelních objektů Parlamentu, prezidenta republiky, Ústavního soudu, Ministerstva zahraničních věcí, Ministerstva vnitra a dalších objektů zvláštního významu pro vnitřní pořádek a bezpečnost určených vládou
 • dohlíží na bezpečnost a plynulost silničního provozu a spolupůsobí při jeho řízení
 • kontroluje doklady o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla
 • odhaluje přestupky
 • projednává některé přestupky (např. na úseku provozu na pozemních komunikacích)
 • vede evidence a statistiky potřebné pro plnění svých úkolů
 • vyhlašuje celostátní pátrání
 • na základě vyrozumění orgány Vězeňské služby České republiky provádí úkony související s bezprostředním pronásledováním osob, které uprchly z výkonu vazby nebo z výkonu trestu odnětí svobody
 • zadržuje svěřence s nařízenou ústavní nebo uloženou ochrannou výchovou, kteří jsou na útěku, a spolupůsobí při jejich vyhledávání,
 • zajišťuje pohotovostní ochranu jaderných zařízení určených vládou a podílí se na fyzické ochraně jaderného materiálu při jeho přepravě
 • ve spolupráci s obcemi se podílí na zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku
 • plní úkoly státní správy

Organizace a řízení

Škoda Fabia české policie, barevné provedení do roku 2008
Eurocopter EC 135 v barvách Policie ČR

Policie je podřízena Ministerstvu vnitra. Policii tvoří Policejní prezidium, útvary s celostátní působností a útvary s územně vymezenou působností. Činnost policie řídí Policejní prezidium, v jeho čele stojí policejní prezident, který je představeným všech policistů. Policejního prezidenta jmenuje ministr vnitra. Způsob jeho odvolání není současnou právní úpravou řešen. V policii působí tyto útvary s působností na celém území ČR:[2]

 • Kriminalistický ústav Praha
 • Letecká služba
 • Národní protidrogová centrála SKPV
 • Pyrotechnická služba
 • Služba cizinecké policie
 • Úřad dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu SKPV
 • Útvar odhalování korupce a finanční kriminality SKPV
 • Útvar pro odhalování organizovaného zločinu SKPV
 • Útvar pro ochranu prezidenta ČR
 • Útvar pro ochranu ústavních činitelů
 • Útvar rychlého nasazení
 • Útvar speciálních činností SKPV
 • Útvar zvláštních činností SKPV

Útvary s územně vymezenou působností jsou krajská ředitelství (a útvary zřízené v jejich rámci):[3]

V čele jednotlivých služeb stojí ředitelé, které jmenuje a odvolává policejní prezident. Ředitele Útvaru pro ochranu prezidenta ČR policejní prezident jmenuje a odvolává se souhlasem prezidenta České republiky.

Služební zákroky a úkony policistů

Policisté realizují úkoly policie prováděním služebních zákroků a úkonů. Přitom jsou povinni dbát cti, vážnosti a důstojnosti osob i své vlastní a nepřipustit, aby osobám v souvislosti s jejich činností vznikla bezdůvodná újma a případný zásah do jejich práv a svobod překročil míru nezbytnou k dosažení účelu sledovaného služebním zákrokem nebo služebním úkonem. Policista je při provádění služebního zákroku povinen, pokud to povaha a okolnosti služebního zákroku dovolují, použít odpovídající výzvy, na jejímž začátku jsou slova „Jménem zákona!“. Každý je povinen uposlechnout výzvy zakročujícího policisty. Policista při výkonu své pravomoci musí prokázat svou příslušnost k policii, pokud to povaha a okolnosti služebního zákroku nebo služebního úkonu dovolují, a to služebním stejnokrojem s identifikačním číslem, služebním průkazem, odznakem služby kriminální policie nebo ústním prohlášením „policie“. Takovým ústním prohlášením prokazuje policista svou příslušnost k policii pouze ve výjimečných případech, kdy okolnosti služebního zákroku neumožňují tuto příslušnost prokázat jinak. Služebním stejnokrojem, služebním průkazem nebo odznakem služby kriminální policie se policista prokáže ihned, jakmile to okolnosti služebního zákroku nebo služebního úkonu dovolí.

Policista při výkonu služby

Oprávnění policisty

Policista při provádění služebního zákroku či úkonů má za podmínek stanovených zákonem o Policii České republiky řadu oprávnění. Zejména je oprávněn vyžadovat vysvětlení od osob a může požadovat prokázání totožnosti. Také může zajistit osobu v policejní cele až na 24 hodin (cizince při rozhodování o správním vyhoštění až na 48 hodin) a agresivní osobu omezit v pohybu připoutáním ke vhodnému předmětu. Policista je oprávněn odebrat zbraň, provést prohlídku dopravního prostředku, zakázat vstup na určené místo a v živnostenské provozovně může vstoupit do všech prostor určených pro zákazníky. V případě důvodné obavy, že je ohrožen život nebo zdraví, hrozí-li větší škoda na majetku, nebo je-li důvodné podezření, že se v bytě nachází mrtvola, policista může otevřít byt nebo jiný uzavřený prostor. Zákon o Policii České republiky také upravuje oprávnění k používání podpůrných operativně pátracích prostředků v souvislosti s trestním řízením (krycí doklady, konspirativní prostředky, zabezpečovací technika, zvláštní finanční prostředky, využití informátora). V zájmu ochrany bezpečnosti osob, své vlastní, majetku a ochrany veřejného pořádku je policista oprávněn použít donucovací prostředky proti osobě, která chráněné statky ohrožuje. V zákonem vymezených případech má policista oprávnění užít zbraň (zbraní se rozumí zbraň střelná, bodná nebo sečná či speciální).

Nová zbraň na piráty silnic

V roce 2008 policie české republiky vypsala konkurz na nové policejní vozy, které by měly být účinnou zbraní na piráty silnic, kteří nedodržují silniční zákony a ohrožují ostatní řidiče. Tento konkurz vyhrála společnost Samohýl auto a. s. , která nabídla značku Volkswagen typu Passat R36. Tento vůz splňoval všechny zadané parametry, které policie zadala do konkurzního řízení. Policie objednala 16 vozů, které byly dodány 15. 12. 2008 a začaly plně sloužit na začátku roku 2009. Passat R36 je sportovní sedan, pohání ho benzínový šestiválcový motor o obsahu 3,6 litru a výkonem 300 koní se zrychlením z místa na 100 km/h za 5,6 s a a s maximální rychlostí 250 km/h. Vozy mají jednu velkou zvláštnost: nedají se odhalit standardními antiradary. Obsahují totiž systém na měření rychlosti PolCam PC 2006, který funguje na principu porovnávaní rychlosti, nikoliv na vysílání paprsku či vln. Auto je jinak vybaveno kamerovým systémem. Veškerá blikající modrá světla jsou zabudovaná do přední masky a přes zadní sklo nejsou vidět. Blikající nápis STOP je schovaný na předním stínítku spolujezdce. Při zastavování hříšníka policista pouze sklopí přední stínítko a tím nápis odhalí. Cena těchto vozů byla 19 milionů korun. Za rok používání těchto vozů policie vybrala přes 30 milionů korun na pokutách a zaznamenala přes 80 tisíc přestupků.

Tendry

V srpnu 2008 Policie ČR zrušila tendr na nákup motocyklů z důvodu absence uchazečů.[4] Druhé kolo tendru vyhrála firma Yamaha.[5]

Kriminalita

V květnu 2008 poslal odvolací senát pražského městského soudu bývalého policejního komisaře Petra Černého na 18 měsíců do věznice s dozorem za fotografování dětské pornografie.[6] V červenci 2008 zpřísnil krajský soud v Ostravě trest bývalému policejnímu důstojníkovi Zdeňku Filipcovi, jenž byl jedním z nejúspěšnějších vyšetřovatelů ostravské expozitury Útvaru odhalování korupce a finanční kriminality.[7]

Události

1. října 2008 demonstrovali policisté a hasiči za zvýšení platů.[8]

Odkazy

Související články

Reference

 1. Reforma Policie České republiky na stránkách Ivana Langera
 2. Útvary Policie ČR s působností na celém území ČR
 3. Útvary Policie ČR s územně vymezenou působností
 4. http://www.novinky.cz/clanek/147558-policie-zadala-nerealne-terminy-dodani-tvrdi-honda-o-tendru-na-motorky.html
 5. Policisté budou jezdit na Yamahách, 70 motorek dostanou do konce roku. iDNES.cz [online].  [cit. 2008-10-22]. Dostupné online.  
 6. Policista půjde do vězení za pornografické fotky dcery své přítelkyně. Novinky.cz [online].  [cit. 2008-8-19]. Dostupné online.  
 7. Soud zpřísnil podmínku elitnímu policistovi. Novinky.cz [online].  [cit. 2008-8-19]. Dostupné online.  
 8. Před ministerstvem vnitra demonstrovaly stovky policistů a hasičů. Novinky.cz [online].  [cit. 2008-10-1]. Dostupné online.  

Externí odkazy


Commons nabízí fotografie, obrázky a videa k tématu
Policie České republiky