Obecní policie

Z Multimediaexpo.cz

Znak městské policie v Písku.
Městská policie v Praze nasazuje botičku na neoprávněně zaparkované auto.

Obecní policie je v některých zemích druh orgánu prosazování práva, který je podřízen místní samosprávě, ne centrální moci vlády. Místní samospráva také sama nese náklady na provoz obecní policie, která působí zejména v oblasti veřejného pořádku na místní úrovni. Obecní policie zpravidla disponuje omezenějšími oprávněními oproti policii celostátní.

Obsah

Obecní a městská policie v České republice

Obecní policie v České republice je orgánem obce, který zabezpečuje místní záležitosti veřejného pořádku v rámci působnosti obce a plní další úkoly stanovené zákonem. Postavení obecní policie vymezuje zákon č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů. Obecní policii zřizuje a zrušuje zastupitelstvo obce obecně závaznou vyhláškou. V obci, která je městem, statutárním městem, a v hlavním městě Praze se obecní policie označuje jako městská policie. Působnost obecní policie vykonávají strážníci, kteří jsou v pracovním poměru k obci.

Působnost obecní policie

Obecní policii řídí starosta nebo jiný člen zastupitelstva obce na základě pověření zastupitelstva obce. Rada obce může pověřit plněním některých úkolů při řízení obecní policie určeného strážníka, který je pak zpravidla označován jako velitel obecní policie. Obecní policie při zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku a plnění dalších úkolů podle zákona o obecní policii či dalších zákonů zejména:

 • přispívá k ochraně a bezpečnosti osob a majetku,
 • dohlíží nad dodržováním pravidel občanského soužití,
 • ve stanoveném rozsahu přispívá k bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích,
 • odhaluje přestupky a jiné správní delikty,
 • upozorňuje fyzické a právnické osoby na porušování obecně závazných právních a činí opatření k nápravě.
Strážník městské policie v Praze.

Při plnění svých úkolů obecní policie spolupracuje s Policií České republiky. Každý má právo obracet se na strážníka obecní policie se žádostí o pomoc a strážníci jsou povinni v rozsahu svých úkolů požadovanou pomoc poskytnout. Na základě veřejnoprávní smlouvy mezi příslušnými obcemi může obecní policie vykonávat svoji pravomoc i na území jiných obcí, které vlastní obecní policie nezřídily.

Strážníci a jejich oprávnění

Strážníkem obecní policie se může stát občan České republiky starší 21 let, který je tělesně a duševně způsobilý k výkonu povinností a oprávnění podle zákona o obecní policii. Odborné předpoklady strážníků jsou blíže stanoveny vyhláškou Ministerstva vnitra, v níž je i stanoven způsob zjišťování způsobilosti uchazečů. O splnění podmínek se vydává osvědčení platné po dobu trvání pracovního poměru strážníka, nejdéle po dobu tří let. Uchazeč o pracovní poměr strážníka nesmí být v minulosti pravomocně odsouzen za úmyslný trestný čin, ledaže by se na něho podle zákona hledělo, jako by nebyl odsouzen, a dále nesmí být v posledních 5 letech pravomocně odsouzen za nedbalostní trestný čin spočívající v jednání, které je v rozporu s posláním strážníka. Překážkou je rovněž pravomocné uložení sankce za přestupek nebo jiný správní delikt v posledních 5 letech, pokud delikt spočíval v jednání v rozporu s posláním strážníka.

Vůz Městské policie v Praze

Strážníci jsou při plnění úkolů obecní policie oprávněni:

 • požadovat vysvětlení
 • požadovat prokázání totožnosti
 • předvést osobu
 • odebrat zbraň
 • zakázat vstup na určená místa
 • otevřít byt nebo jiný uzavřený prostor
 • odejmout věc
 • použít technických prostředků k zabránění odjezdu vozidla
 • vstoupit do živnostenských provozoven
 • zastavovat vozidla na pozemních komunikacích ve vymezených případech
 • měřit rychlost vozidel na pozemních komunikacích
Vůz Městské policie v Brně

Návrhy na zřízení metropolitní policie

V roce 2007 a poté znovu v roce 2010 se objevily návrhy na zřízení metropolitních policií přeřazením dopravní a pořádkové služby státní policie k městské policii v hlavním městě Praze a ve větších městech (buď ve statutárních městech, nebo ve městech nad 100 000 obyvatel). Kriminalistická služba, zásahové jednotky a vyšetřování dopravních nehod by zůstaly u Policie České republiky. Podle návrhů města Prahy by metropolitní policie podléhaly krajským policejním ředitelům, ale úkolovat by je mohl i primátor města a město by se podílelo i na financování.[1] Návrh údajně dlouhodobě prosazuje město Praha.[1] V médiích byl prezentován jako nápad primátora Pavla Béma (ODS) (ten jej zastával v pořadu Otázky Václava Moravce 17. června 2007), návrh podporovala pražská radní Markéta Reedová (SNK-ED), proti se však stavěl ministr vnitra Ivan Langer, (ODS) i pražský policejní ředitel Petr Želásko, zatímco ředitel pražské městské policie i oslovení odborníci se k návrhu stavěli neutrálně.[2] Na základě požadavku Věcí veřejných (Vít Bárta a Radek John) se tento záměr v roce 2010 dostal i do koaliční smlouvy a programu vládní koalice Nečasovy vlády.[1][3] Brněnský primátor Onderka se k záměru staví odmítavě,[3] ostravský primátor Petr Kajnar spíše vstřícně,[4] ředitelé obecních policií sdružení v Asociaci ředitelů městských a obecních policií se v lednu 2011 shodli, že návrh je vhodný pouze pro Prahu.[5] V říjnu 2010 ministr vnitra Radek John na zasedání bezpečnostního výboru oznámil, že od plánu ustupuje, protože jej z velkých měst podporuje pouze Praha, kandidátka Věcí veřejných na pražskou primátorku Markéta Reedová však v té době za záměrem nadále stála.[6] Součinnost Police ČR s obecními policiemi do jisté míry řeší s účinností od 1. ledna 2009 novela č. 273/2008 Sb. zákona o Policii České republiky, která upravila možnost uzavírat koordinační dohody, které přispívají k efektivnímu využití sil a prostředků Policie ČR a obecních organizací. Hlavní město Praha uzavřelo takovou dohodu s krajským ředitelstvím policie v hlavním městě Praze 25. května 2010.[7] Jasně definován není ani pojem „místní záležitosti veřejného pořádku.“[8]

Městské policie v dalších státech

Obecní a městské policie působí i v dalších státech:

Reference

 1. 1,0 1,1 1,2 Petr Švec: Primátoři brzy dostanou novou zbraň: metropolitní policii, iDnes.cz, 17. 8. 2010
 2. Metropolitní policie: přání otcem myšlenky, Týden.cz, 22. 6. 2007
 3. 3,0 3,1 Karel Škrabal: Komentář: Metropolitní policie? Ano, ať zůstane to lepší z obou policií, iDnes.cz, 18. srpna 2010
 4. Jaroslav Perdoch: Má vize metropolitní policie vůbec šanci na úspěch?, Moravskoslezský deník, 20. 9. 2010
 5. Policejní ředitelé zkritizovali návrh vytvoření metropolitní policie, ČT Brno, 6. 1. 2011
 6. Markéta Chaloupská, Václav Drchal: John couvl od metropolitní policie, Lidovky.cz, 13. 10. 2010
 7. JUDr. David Zámek: Metropolitní policie – více otázek než-li odpovědí, Bezpečnostní sbory, 4/2010, 30. 8. 2010, ISSN 1803-6856
 8. J. Brázda: Je „Metropolitní policie“ řešením pro Prahu?, Bezpečnostní teorie a praxe, 2008, č. 3, s. 83–85

Externí odkazy


Commons nabízí fotografie, obrázky a videa k tématu
Obecní policie