Dovolená : 19. červenec 2024 — 11. srpen 2024
Holidays : 19 July 2024 — 11 August 2024
Vacaciones : 19 de julio 2024 — 11 de agosto 2024

Populace

Z Multimediaexpo.cz

Populace je soubor jedinců téhož druhu, nacházejících se v jednom určitém místě v jednom určitém čase. Termínu populace se užívá v ekologii, genetice a demografii. Obor ekologie, který se zabývá výzkumem populací, se nazývá populační ekologie (demekologie).

Příkladem populace v ekologickém slova smyslu může být např. soubor všech jedinců druhu sedmikráska chudobka (Bellis perennis) na jedné louce (konkrétní místo) v březnu 2005 (konkrétní čas). Příkladem z oblasti demografie pak lidská populace, jež není totožná s obyvatelstvem určitého území.

Obsah

Základní charakteristiky populace

 • Denzita, hustota populace (v demografii též užíván termín hustota zalidnění) – počet jedinců dané populace přepočtený na jednotku plochy (ha, km2) nebo objemu (litr, m3). Jednotek plochy se užívá u organismů suchozemských včetně člověka, jednotek objemu pak u organismů vodních, popř. některých půdních.
 • Porodnost, natalita – množství narozených jedinců v dané populaci za jednotku času (hodina, den, měsíc, rok – v demografii zpravidla užíván rok).
 • Úmrtnost, mortalita – množství zemřelých jedinců v dané populaci za jednotku času (hodina, den, měsíc, rok – v demografii zpravidla užíván rok).
 • Fertilita - průměrný počet zplozených potomků za život samic daného druhu.
 • Přirozený přírůstek – rozdíl mezi natalitou a mortalitou. V případě záporného přírůstku se někdy mluví o přirozeném úbytku.
 • Migrace – množství jedinců, kteří se za danou časovou jednotku buď přistěhovali (imigrace) z jiných populací do naší populace, nebo naopak odstěhovali (emigrace) z naší populace do jiných populací. Soubor lokálních populací vyměňujících si jedince migrací se nazývá metapopulace.
 • Rozmístění jedinců v prostoru, může být trojího typu:
  1. Pravidelné u organismů s vyvinutou teritorialitou, které mají stejné nebo alespoň podobně velké domovské okrsky, a vzdálenost mezi jednotlivými jedinci je tudíž podobná. Sem patří např. řada ptáků.
  2. Shlukovité u organismů s vyvinutou sociální strukturou, např. u eusociálního hmyzu – včely, mravenci, termiti, ale také u dalších sociálních organismů včetně lidí. Shlukovité rozmístění se vyskytuje i u nepohlavně se množících druhů, nebo druhů s malým šířením diaspor (např. trávy), kdy dceřiní jedinci se vyskytují nedaleko mateřského. V přírodě jde o nejčastější typ rozmístění.
  3. Náhodné, v přírodě poměrně vzácné. Vyskytuje se alespoň do jisté míry např. u některých druhů stromů v tropickém pralese a u některých organismů osídlujících iniciální sukcesní stadia (narušená místa).

Konkrétní typy a modely populací

Lidská populace

U lidských populací jsou sledovány i další charakteristiky:

 • Dětská úmrtnost (infant mortality) – většinou je ve vyspělých státech menší než u států třetího světa.
 • Průměrná délka života – nejmenší bývá v afrických zemích (od 37 let), nejvyšší, kolem 80 let, bývá v Japonsku a některých evropských zemích.
 • Věkové zastoupení pohlaví – souhrnně se jen výjimečně poměru 50:50 vymkne o víc než půl procenta; u populace lidské v jednotlivých věkových skupinách většinou převažují o několik promile muži, s výjimkou skupiny nad 70 let, kde silně převažují ženy. Téměř ve všech zemích o několik promile převažují ženy. Vyšší převaha může být způsobena například vleklou válkou v dané zemi.

Lidská populace světa

K červnu 2009 je populace lidí na Zemi odhadována na 6 790 062 216 jedinců s mírně rostoucím tempem růstu (opisující přibližně exponencielu) s efektivní hodnotou 1,167 % ročně. Růst je zprůměrovaný - v Evropě je lehce záporný, naopak největší je v Africe a Asii. Natalita činí 20,09 narozených a mortalita 8,37 zemřelých na 1000 obyvatel. Růst představuje přibývání cca 77 milionů lidí ročně (218 tisíc denně). Každou sekundu se narodí v průměru 4,1 a zemře 1,9 jedinců. Každých přibližně 110 hodin přibude na Zemi milion obyvatel a tento interval se neustále zmenšuje.[1]

Panmiktická populace

Související informace můžete najít také v článku: Panmiktická populace

Panmiktická populace je idealizovaný model populace používaný v populační genetice, vyznačující se nekonečným počtem jedinců neomezeně se pářících mezi sebou.

Související články

Reference

 1. Central Intelligence Agency. The World Facktbook - World [online]. 2008 [cit. 2008-05-24]. Dostupný z WWW: <https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/xx.html>.

Externí odkazy