Rozpustnost

Z Multimediaexpo.cz

Rozpustnost je obecně vlastnost látek rozpouštět se v rozpouštědle, neboli přecházet s rozpouštědlem v roztok. Látku můžeme z hlediska rozpustnosti chrakterizovat:

  • rozpouštědly, ve kterých se látka rozpouští
  • mírou rozpustnosti látky v daném rozpouštědle

Rozpustnost podle rozpouštědla

Rozpustnost látky v daném rozpouštědle je dána především polaritou rozpouštědla a rozpouštěné látky. Obecně platí, že polární látky se rozpouštějí v polárních rozpouštědlech (např. NaCl ve vodě), nepolární látky se naopak rozpouštějí v nepolárních rozpouštědlech (např. olej v benzínu).

Rozpustnost jako míra

Obecně lze rozpustnost látky v daném rozpouštědle (samozřejmě za daných podmínek - teploty, tlaku) chrakterizovat třemi stupni. Tyto stupně říkají, že látka je v daném rozpouštědle:

  • dobře rozpustná - rozpouští se bez problémů
  • špatně rozpustná - rozpouští se obtížně
  • nerozpustná - rozpouští se pouze nepatrně nebo se nerozpouští

Kromě těchto třech obecných stupňů lze míru rozpustnosti dané látky v daném rozpouštědle vyjadřit kvantitativně jako množství látky v určitém množství rozpouštědla, které za daných podmínek přejde do roztoku (a případně také, za jaký čas). Následující tabulka udává, které látky jsou a které nejsou rozpustné ve vodě. Některé látky, které jsou málo či velmi málo rozpustné jsou zde započítané jako nerozpustné.

RozpustnéNerozpustné
Alkalické kovy a NH4+ + sloučeniny Uhličitany (Kromě Alkalických kovů a NH4+)
DusičnanySiřičitany (Kromě Alkalických kovů a NH4+)
Acetáty (Octany) (Kromě Ag+) Fosfáty (Krom Alkalických kovů a NH4+)
Chloridy, Bromidy a Jodidy (Kromě Ag+, Pb2+, Cu+ a Hg22+) Hydroxidy a Oxidy (Kromě Alkalických kovů, NH4+, Ba2+, Sr2+ a Tl+)
Sírany (Kromě Ag+, Pb2+, Ba2+, Sr2+ and Ca2+)Sulfidy (Kromě Alkalických kovů, Alkalických kovů a NH4+)

Externí odkazy