Baptisté

Z Multimediaexpo.cz

Přejít na: navigace, hledání
Baptistický sbor ve Four Oaks v Severní Karolíně
Baptistický sbor v Doněcku na Ukrajině

Baptisté jsou křesťanským reformačním společenstvím církví. Jsou to evangelikálové – jediným zdrojem jejich víry je pro ně Bible, středem jejich učení je evangelium (víra ve spasitelnou moc ukřižovaného a zmrtvýchvstalého Ježíše Krista), zdůrazňují nutnost osobně a vědomě vyznat svou víru ve křtu a velký důraz kladou na evangelizaci (šíření evangelia). Mají kongregační strukturu – každý místní sbor je samostatný a každý člen sboru se demokraticky podílí na jeho vedení. Jednotlivé sbory jsou většinou sdruženy do národních jednot, do kontinentálních seskupení (např.: Evropská baptistická federace) a Světového svazu baptistů. Název baptisté má svůj původ v řeckém slově βαπτίζειν, což znamená “ponoření” neboli křest.

Obsah

Statistika

Po celém světě je více než 90 milionů baptistů (jen v USA 47 milionů členů). Velké svazy baptistů jsou také v Asii, Africe a Jižní Americe, například v Indii (2.4 milionů), Nigérii (2.3 milionů) nebo v Brazílii (1.2 milionu). Spolu s dětmi (baptisté křtí až na základě osobního vyznání víry) jsou baptisté společenstvím, které tvoří až přes 110 milionů lidí.

Dějiny

Anabaptisté - předchůdci

Baptisté se sami hlásí k radikálnímu křídlu protestantské reformace, které v 16. století začalo udělovat křest teprve v okamžiku, kdy byl věřící schopen osobně a vědomě vyznat svou víru (baptisté tedy nekřtí nemluvňata). Pokud byl křesťan pokřtěn jako malé dítě, byl (a je) u baptistů znovu křtěn až poté, kdy sám za sebe svobodně vyznal křesťanskou víru. Pro tuto praxi se jim dostalo označení anabaptisté čili novokřtěnci. Pro své přesvědčení byli novokřtěnci pronásledováni; ze Švýcarska a Německa se dostali též na jižní Moravu, ke byli označováni jako habáni, zakládali zde „bratrské dvory“ a jejich počet dosahoval až 50 000 členů. Z českých zemí však museli odejít v období rekatolizace po bitvě na Bílé hoře.

Evropa

První baptistický sbor, v moderním smyslu, se shromáždil roku 1611 v Londýně. Jeho bezprostřední kořeny jsou v malé skupině věřících v Anglii, která se v době anglické reformace v 16. století oddělila od státní církve. Několik jejích zakládajících členů žilo po nějakou dobu v Holandsku, kde spolu s Johnem Smythem usilovali o náboženskou svobodu a kde byli ovlivněni reformačním hnutím na kontinentě, zvlášť mennonity, potomky staršího anabaptistického hnutí. Sbory baptistů v Evropě (mimo Velkou Británii) byly založeny převážně v 19. století. Dnes jsou Jednoty baptistů v téměř každé evropské zemi.

USA

Největším rozvojem prošli baptisté utíkající z Evropy za náboženskou svobodou do USA. Dnes jsou tam po katolících největší církví (17% obyvatelstva). Silné zastoupení mají zvlášť v jihovýchodních státech.

Česko

Na našem území začaly vznikat baptistické sbory před více než sto lety díky německým a americkým misionářům. První český baptistický sbor vznikl v Hleďsebi u Veltrus v roce 1885. Dnes mají baptisté v České republice asi dva a půl tisíce členů ve 37 sborech – Bratrská jednota baptistů.

Nauka

S ostatními křesťanskými církvemi sdílejí baptisté tzv. apoštolské vyznání. Jako členové sboru mohou být přijati pouze ti, kdo prožili „znovuzrození z Ducha svatého“ a vyznali svou víru ve křtu ponořením do vody. Vstupem do sboru na sebe berou závazek žít podle nároků Božího slova. Baptisté věří, že každé společenství křesťanů, každý místní sbor je církví v pravém slova smyslu. Každý místní sbor je samostatný a nezávislý na jiných sborech nebo na nějakém nadřízeném orgánu. S těmi, kdo sdílejí stejné přesvědčení, se sdružují do národních a mezinárodních svazů, ( čímž však nevytvářejí nadřízený orgán ). Baptisté se nikdy nechtějí pokoušet přivést někoho k víře donucením. Rozhodnutí víry musí učinit každý naprosto dobrovolně. Právě mezi baptisty vzniklo jedno z prvních hnutí za náboženskou svobodu - vyznávají, že před Bohem je za svůj život zodpovědný každý sám za sebe. Vzhledem k tomu, že odmítají jakékoliv násilí ve věcech svědomí, požadují také důslednou odluku církve od státu. Věří, že spojení církve a státní moci bylo v dějinách církvi vždy ke škodě. O důsledném uplatnění tohoto principu v praxi probíhá v současné době mezi českými baptisty diskuse ( např. o pobírání státní dotace na platy duchovních ). Nejvyšší autoritou pro víru a život je Bible - Písma svatá Starého a Nového zákona jsou pro ně Božím slovem. Stane-li se někdo členem baptistického sboru, stává se tím také součástí misijního hnutí - každý baptista je misionářem. Misie znamená šíření radostné zvěsti - evangelia o Boží lásce, o odpuštění hříchů a věčném životě díky oběti Pána Ježíše Krista. Misie však také zahrnuje ochranu slabých a bezmocných, pomoc v nouzi, šíření pokoje. Obojí, sociální pomoc i evangelizace, jsou nedílnou součástí misie. Baptisté chtějí i tímto způsobem vyjádřit, že v Ježíši Kristu mohou všichni nalézt plný život.

Známí baptisté

Kazatelé, teologové a misionáři

Ch. H. Spurgeon

Politici

Jimmy Carter

Spisovatelé

a jiní

Zajímavosti

Baptisté jsou známí svou velkou spořivostí – v USA např. nechávají často místo spropitného v restauracích náboženské brožurky.

Související články

Externí odkazy


Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Hlavní funkce
Navigace
Nástroje
Příspěvky a dary
Další informace