Dovolená : 19. červenec 2024 — 11. srpen 2024
Holidays : 19 July 2024 — 11 August 2024
Vacaciones : 19 de julio 2024 — 11 de agosto 2024

Systém

Z Multimediaexpo.cz

Systém (česky soustava) je souhrn souvisejících prvků, sdružený do nějakého smysluplného celku. V latině a řečtině znamená termín system kombinovat, uspořádat, sdružovat. Systém se obvykle skládá z komponent (nebo elementů), které jsou spojeny za účelem umožnění toku informací, materiálu nebo energie. Termín je často používán pro popis entit, které se vzájemně ovlivňují a pro něž může být vytvořen matematický model. Subsystém je systém, který je částí jiného systému.

Obsah

Hranice a okolí

Hranice systému vymezuje samotný systém nebo odděluje více systémů. Logická hranice je pomyslnou hranicí a vymezuje podsystémy v rámci systému, ovšem okolí systému je již „viditelnou“ hranicí. Prvky vně hranice pak ovlivňují chování systému.

Rozdělení systémů

Systémy dělíme takto:

  • uzavřené × otevřené – podle toho, zda nastává interakce s okolím,
  • deterministické × stochastické – tzn. jednoznačné nebo statistické chování,
  • statické × dynamické – tzn. lineární nebo diferenciální (systém si pamatuje vnitřní stav),
  • spojité × diskrétní – podle časových událostí (případně ex. také kombinované).

Systémy obecně dělíme na tvrdé a měkké. Tvrdé systémy jsou spojovány s jedním specifickým (strukturovaným) problémem (většinou technické systémy), naopak v měkkých systémech vystupuje celá řada faktorů, jsou obecnější (člověk je aktivním prvkem systému, individualita působí problém, protože každý má jiné znalosti a jinak uvažuje).

Řízení a zpětná vazba

V systémech může nastat zpětná vazba, kdy výstupní veličina opětovně ovlivňuje vstupní veličinu, a tedy i samotný systém. Každý systém má tedy tendence být nestabilní, a proto může někdy pomoct implementace tzv. regulátorů. Existují studie, které poskytují matematický aparát pro popis systémů (difereniální, fourierový a podobně).

Příklady systémů v různých oborech lidské činnosti

Ve většině níže uvedených slovních spojení se vedle termínu systém běžně používá i český ekvivalent soustava, který je v některých případech i běžnější. V zájmu sjednocení je v níže uvedeném přehledu všude uváděn termín systém. Ve skutečnosti tyto linky odkazují někdy na hesla, v jejichž názvu je slovo systém, jindy na hesla, v jejichž názvu je použit výraz soustava. V některých případech je tato terminologická nejednotnost řešena pomoci přesměrování.

Systémy podle vlastností

Související články