Polychlorované bifenyly

Z Multimediaexpo.cz

Struktura PCB

Polychlorované bifenyly (PCB, PCBs) jsou skupinou perzistentních látek vznikajících chlorací bifenylů.

Obsah

Základní vlastnosti a použití

Vlastnosti

PCB jsou chemicky stálé, tepelně odolné, přilnavé a nehořlavé. Zahrnují celkem 209 kongenerů (příbuzných látek) s alespoň 4 navázanými atomy chlóru. Obecný vzorec je tedy C12H10-xClx, kde x ≥ 4. Z toxikologického hlediska jsou relevantní kongenery se 4 až se 7 atomy chlóru a rovinným uspořádáním molekuly, kterých je celkem dvanáct.[1]Komerční směsi obsahovaly kolem 130 kongenerů. PCB jsou za normálních podmínek bezbarvé krystaly bez zápachu. Hustota směsí závisí zastoupení jednotlivých kongenerů, roste rostoucí obsahu chlóru, ale všechny mají hustotu vyšší než voda. PCB jsou špatně rozpustné ve vodě, ale jsou rozpustné v organických rozpouštědlech a v tucích.[2]

Přehled kongenerů

PCB Homolog CAS Počet atomů chlóru Počet kongenerů
Bifenyl 92-52-4 0 1
Monochlorobifenyl 27323-18-8 1 3
Dichlorobifenyl 55512-42-9 2 12
Trichlorobifenyl 25323-68-6 3 24
Tetrachlorobifenyl 26914-33-0 4 42
Pentachlorobifenyl 25429-29-2 5 46
Hexachlorobifenyl 26601-64-9 6 42
Heptachlorobifenyl 28655-71-2 7 24
Octachlorobifenyl 55722-26-4 8 12
Nonachlorobifenyl 53742-07-7 9 3
Decachlorobifenyl 2051-24-3 10 1

Použití

PCB se začaly masově používat ve 30. letech 20. století v USA. Odtud se pomalu rozšířily do celého světa. Používaly se jako běžná aditiva v barvách, lacích, hydraulických zařízeních, či teplonosných médiích. Byly náplní transformátorů, kondenzátorů a dalších zařízení.[3]

Používané komerční názvy

První varování

V 60. letech se však začaly objevovat první náznaky, že PCB látky nejsou tak neškodné, jak se myslelo. Ačkoliv se původně vůbec nepředpokládalo, že by někdy mohly proniknout do potravního řetězce, byly stále častěji diagnostikovány v tkáních organismů, zejména pak u predátorů na vrcholu řetězce, ale také v mléce a mase krav, koz a dalších podobných živočichů. Ukázalo se také, že u 12 kongenerů PCB existují významné negativní účinky.

Zdravotní rizika

Podrobný toxikologický výzkum postupně odhalil, že zatímco akutní toxicita PCB je nízká, výrazně nebezpečnějších je chronické vystavení nízkým dávkám, vhledem k jejich schopnosti perzistence a bioakumulace. Za nejvážnější jsou považována karcinogenní rizika, zejména pokud jde o rakovinu slinivky břišní a rakovinu jater.[4] Dále bylo prokázáno, že mají nepříznivý účinek na výkon imunitního systému, poškozují játra a snižují plodnost. Velmi nepříjemným se ukázala jejich značná odolnost vůči rozkladu a velmi špatná vyloučitelnost z organismu. U savců se jako nejúčinnější jeví jejich vylučování mlékem, což představuje riziko pro další generace. Lidé jsou vystaveni PCB zejména v důsledku konzumace tučných živočišných potravin (mléko, máslo, maso, ryby, vejce atd.). V minulosti se PCB běžně používaly jako součást nátěrových hmot, a to v silech nebo v kravínech, odkud se dostávaly do siláže a jiných krmiv a hromadily se v tělech dobytka, který byl zpracováván pro výrobu potravin. Podle prof. Ivana Holoubka mají české ženy nejvíce polychlorovaných bifenylů v mateřském mléku stále z celé Evropy.[5]

Zamoření životního prostředí a potravin polychlorovanými bifenyly

Pohled na řeku Hudson z mostu Bear Mountain Bridge

Belgie - kuřata a vejce

V roce 1999 vypukl skandál v Belgii, když byly vysoké koncentrace PCB a dioxinu prokázány v potravinách - v kuřatech a vejcích.

Česká republika

Lhenice

Firma Enviro Technology Today navozila do zemědělského družstva ve Lhenicích několik tisíc tun hlíny kontaminované PCB a další jedy, zanikla a nebezpečný odpad odmítá kdokoliv převzít. Firma za své chování dostala několik pokut od České inspekce životního prostředí, ale nikdy je neplatila.[6] Areál dnes vlastní společnost Panství Bechyně, jehož předsedou představenstva je Josef Šťáva, která odmítá problém komentovat. Likvidace nebezpečných látek bude podle odhadů krajského úřadu stát 50 až 70 milionů korun.[7]

Milovice

V květnu 1998 upozornila organizace Greenpeace na to, že přes 2000 tun toxického odpadu se nacházelo na ilegální skládce ve středočeských Milovicích. Mezi toxickými odpady převažovaly polychlorované bifenyly (PCB), kyanidy a DDT v prorezavělých sudech a vystaveny větru i dešti. Dále se jednalo o zeminu kontaminovanou PCB.[8] V květnu 2000 byly sudy s PCB a dalšími nebezpečnými odpady za podivných okolností převezeny na utajené místo.[9]

Spolana Neratovice

V listopadu 2002 zveřejnila organizace Greenpeace výsledky laboratorních analýz půdy, slepičích vajec a kachních tkáních z obce Libiš v sousedství chemičky Spolana Neratovice, které prokázaly vysoké koncentrace dioxinů a polychlorovaných bifenylů (PCB). Později Státní veterinární správa nálezy Greenpeace potvrdila a odebrané vzorky zvířat z okolí Spolany prohlásila za nepoživatelné.[10]

Tresčí játra

V červenci 2010 nalezla Státní zemědělská a potravinářská inspekce při kontrole tresčích jater v konzervě hned pět vzorků (všechny původem z Polska), u kterých byl téměř dvojnásobně překročen limit na obsah dioxinů a polychlorovaných bifenylů s dioxinovým efektem. Nevyhovující výrobní série byly staženy z prodeje, dočasně (do prokázání bezpečnosti) byl zakázán i prodej ostatních sérií stejných výrobků.[11]

Faerské ostrovy - velrybí maso a tuk

Soubor:PilotWhale.jpg
PCB se hromadí mimo jiné v tělech kulohlavců

V roce 2008 odborníci z univerzity v dánském z Odense varovali obyvatele Faerských ostrovů, že pojídání masa a tuku místních velryb (kulohlavců) může ohrožovat jejich zdraví, vzhledem k příliš vysoké koncentraci PCB, DDT a rtuti.[12] Velryby jsou na Faerských ostrovech loveny při tradičním lovu graindadráp. Jde zejména o kulohlavce černé a Sieboldovy.

Irsko - vepřové maso

V prosinci 2008 bylo zveřejněna informace o extrémně vysokých koncentraci PCB ve vepřovém mase, které 80 až 200-krát přesahovaly limity platné v Evropské unii.[13],[14],[15]

Slovensko - kontaminace řeky Laborec a přehrady Zemplínské šíravy

Pohled na přehradu Zemplínská šírava

V Československu se PCB vyráběly v Chemko Strážske do roku 1984) a část východního Slovenska v okolí Strážského je dodnes zamořená PCB.[16] Komtaminován je zejména odpadový kanál Chemka, z kterého se chemikálie uvolňují do řeky Laborec, následně do přehrady Zemplínská šírava.[17]

USA

Alabama

Chemická firma Monsanto v průběhu většiny 20. století vyráběla PCB v městě Anniston ve státě Alabama, přičemž uniklými PCB zamořila Snow creek, Choccolocco Creek a jezero Logan Martin.[18]

Řeka Hudson

Řeka Hudson byla v letech 19471977 podle americké vládní agentury pro životní prostředí zamořena firmou General Electric až 590 tunami PCB. Následná lékařská studie prokázala, že lidé žijící v okolí Hudsonu měli o 36% vyšší výskyt ischemické choroby srdce a téměř o 50% vyšší výskyt srdečního infarktu, ačkoli méně kouřili, lépe se stravovali a více sportovali.[19]

Indiana

Od 50. let až do roku 1977 firma Westinghouse používala PCBs pro výrobu kondenzátorů v závodě v Bloomington v Indianě a odpady z výroby sypala na řadu skládek, včetně Bennett's Dump, Neal's Landfill and Lemon Lane Landfill.[20] Byl také vyléván olej obsahující PCB, který kontaminoval městskou kanalizaci a čistírnu odpadních vod. Město Bloomington předávala čistírenské kaly zemědělcům a ta bylo kontaminováno dalších 200 až 2000 míst. Odhaduje se, že v okresech Monroe a Owen byla vyhozeno asi asi 2 miliony liber (milion kilogramů) PCB. 15. února 2008 okres Monroe schválil plán na vyčištění tří kontaminovaných lokalit ve městě Bloomington, které bude stát 9,6 milionu dolarů a má je zaplatit firma CBS, která je pokračovatelem společnosti Westinghouse.[21]

USA/Kanada - Velká jezera

Satelitní snímek Velkých jezer

Oblast Velkých jezer je stále těžce kontaminována PCB.[22] V některých oblastech je z tohoto důvodu omezeno lov a konzumace ryb. V okolí jezera Michigan bylo prokázáno, že PCB narušily vývoj mozku dětí, jejichž matky jedly ryby z jezera. Vyšetření dětí ve věku 4 let prokázalo horší krátkodobou verbální paměť a schopnost učit se. Testování v 11 letech ukázalo nižší IQ a horší schopnost porozumět čtenému textu.[23]

Metody destrukce PCB

Vzhledem k nebezpečným vlastnostem polychlorovaných bifenylů byla vyvinuta celá řada metod pro jejich destrukci. Jedná se o metody fyzikální, mikrobiální a chemické destrukce.

Globální putování vzduchem

PCB byly nalezeny v ovzduší i velmi daleko od urbanizovaných oblastí, která jsou zdrojem znečištění, dokonce v takových oblastech jako je Antarktida nebo Arktida. Hovoří se o procesu „globální destilace“, kdy se PCB vypařené v tropickém, subtropickém nebo mírném podnebném pásu planetárním prouděním vzduchu přesunují směrem k pólům, kde kondenzují v důsledku ochlazení vzduchu. To představuje vážný problém pro původní obyvatele polárních oblastí, protože jejich potrava je tvořena převážně živočišnou potravou, v které se PCB kumulují.

Regulace

Varovné označování zařízení obsahujícího PCB

V Československu

Polychlorované bifenyly začaly být po výše uvedených zjištěních stahovány z výroby a prodeje. V Československu byla jejich výroba zastavena v roce 1984, poslední legální použití výrobků obsahujících významné množství PCB bylo možné ještě v roce 1986.

V USA

Výrobu PCB v USA zakázal kongres v roce 1979, přičemž byla zachována možnost nadále je používat v uzavřených zařízeních jako kondenzátory nebo transformátory.[24]

Celosvětově

Celosvětové nakládání s PCB reguluje od roku 2001 Stockholmská úmluva o persistentních organických polutantech. Jde o mezinárodní dohodu, jejímž cílem je eliminace vybraných nejnebezpečnějších chemických látek.

Související hesla

Literatura

Reference

 1. Polychlorinated Byphenyls: Human Health Aspects podle WHO
 2. [Látka: Polychlorované bifenyly (PCB) http://www.irz.cz/latky/polychlorovane_bifen]
 3. http://www.irz.cz/latky/polychlorovane_bifen Látka: Polychlorované bifenyly (PCB)
 4. monografie IARC o PCB
 5. Vědci v Brně prozkoumají souvislost životního prostředí a nemocí, ceskenoviny.cz, 7. ledna 2007
 6. Sanace: příběh se špatným začátkem i koncem
 7. Skládku nebezpečného odpadu ve Lhenicích nechce nikdo zlikvidovat
 8. Na ilegální toxické skládce v Milovicích se hnuly ledy - časovaná bomba ale tiká dál!
 9. Greenpeace se ptá inspekce životního prostředí: Kam mizí toxická skládka v Milovicích?
 10. Miroslav Šuta - Spolana: Truchlivá bilance, Sedmá generace 12/2003
 11. Inspekce varuje před tresčími játry z Polska
 12. Nejezte velryby! Jsou plné nebezpečných chemikálií http://suta.blog.respekt.cz/c/66437/
 13. Alan Reilly of the Food Safety Authority of Ireland as quoted in The Irish Time Monday, December 8, 2008
 14. Food body to meet on pork recall BBC News
 15. Commission Regulation (EC) No 1881/2006 Maximum levels for certain contaminants in foodstuffs
 16. Viete, čo doma dýchate?, Život, 33/2009
 17. Toxické záťaže - Chemko Strážske
 18. Rypel, A.L., D.R. Bayne, J.B. Mitchell and R.H. Findlay. 2007. Variations in PCB concentrations between genders of six warmwater fish species in Lake Logan Martin, Alabama, U.S.A., Chemosphere, 68: 1707-1715
 19. Miroslav Šuta:New York, urputné chemikálie a nemocné srdce
 20. US EPA Region 5 Superfund [online]. [cit. 2009-09-01]. Dostupné online.  
 21. Monroe Co. approves PCB clean up [online]. IndyStar.com, [cit. 2008-02-18]. Dostupné online.  
 22. Bette Hileman. The Great Lakes cleanup effort. Chemistry and Engineering, 1988-02-08, roč. 8, s. 22–39.  
 23. Miroslav Šuta: Zpomalovače myšlení, Respekt, 27. 2. 2005, 9/2005
 24. Basic InformationPolychlorinated Biphenyl (PCB), U.S. Environmental Protection Agency

Externí odkazy