Technika

Z Multimediaexpo.cz

Technika (z řeckého techné - řemeslo, umění) je základní označení pro složku lidské kultury, která zaručuje schopnost nebo dovednost v kterémkoli oboru konání. Z počátku se používalo ve významu umělecké činnosti, dnes se rozšířilo na veškerou lidskou činnost. Dnes je technika chápána jako souhrn historicky se rozvíjejících lidských činností, pracovních způsobů a výrobních prostředků, založených na aplikaci přírodních věd, jimiž člověk za využití energie a duševních i fyzických sil naplňuje svoji výjimečnou schopnost přizpůsobovat si své životní prostředí a překonávat překážky kladené přírodou. Technika jako vývoj a použití nástrojů, strojů, materiálů a procesů k řešení problémů při lidské činnosti zhodnocuje a využívá výsledky vědeckého bádání ve prospěch lidstva, vytváří bohatství společnosti a vede lidstvo na vyšší stupeň hmotného blahobytu a kultury. Technika se vyvíjí úměrně s rozvojem lidstva a stupněm vědeckého poznání světa. Ve svém vývoji prošla několika stupni charakterizovanými rozvojem a stavem poznání, rozvojem výrobních prostředků, výrobních způsobů a produktivity práce. Technika přináší lidem nástroje, které svoji silou překračují účinek geologických sil Země. Technika - určuje jak se dobereme k požadovaným výsledkům, tzn. určuje přesný postup kroků nebo způsob použití nástrojů např. normalizace dat. Technika je chápána též jako lidská činnost. Technika je starší než věda a inženýrství, neboť představuje lidské znalosti při řešení „skutečných“ běžných problémů při vytváření standardizovaného vzhledu a vlastností nástrojů, strojů, přístrojů, materiálů a procesů. Takováto standardizace designu je základní vlastností technologií. Technika je nauka o výrobě materiálů a výrobků z daných surovin, přičemž nemusí nezbytně používat vědecké objevy a inženýrské konstrukce. Technika se zabývá popsáním postupů zemědělské, průmyslové a řemeslné výroby různých druhů zboží, předmětů a látek člověku potřebných, ale také popisem získávání a zpracování surovin používaných k výrobě. Technika může být intuitivně chápána jako čistě empirií podložená lidská činnost, jejímiž postupy a prostředky (technikami) vznikají předměty pro nejrůznější lidské potřeby. Techniku lze chápat také jako soubor všech technických věd.

Vztah vědy, inženýrství a techniky

Věda je zde chápána jako nauka o přírodní realitě. Inženýrství je aplikace oněch znalostí k vývoji výrobků. Inženýrství je tedy převedením vědeckých objevů do praxe. Technika je souborem užití produktů inženýrství.

Příklad

Tok elektronů je elektrický proud, toto je obecné zjištění a pojetí vědy. Když proud prochází skrz polovodič jako je křemík nebo germanium, je to zjištění vědního oboru elektroniky. Použití elektronického produktu jako součástky je chápáno jako pojetí elektronického inženýrství. Počítače jsou vyvinuty s použitím elektronického inženýrství. Použití počítačů k ukládání a zpracování digitálních dat, odeslání těchto dat či informací pomocí komunikačních nástrojů je záležitost informatiky. Termín technika se také často používá pro vynálezy a přístroje vzniklých díky nejnovějším vědeckým objevům. Nicméně technikou se rozumí i staré vynálezy, příkladem staré techniky je kolo.

Externí odkazy