V pátek 26. dubna 2024 začala naše nová
a velká série soutěží o nejlepší webovou stránku !!
Proto neváhejte a začněte rychle soutěžit o lákavé ceny !!

Most

Z Multimediaexpo.cz

Mosty na Vltavě v Praze.

Most je dopravní stavba, která překonává přírodní nebo umělou překážku, kterou může být například vodní plocha (řeka, potok, moře, jezero), terénní nerovnost (údolí, rokle, strž) nebo jiná dopravní stavba.

Obsah

Historie

Prvními mosty byly nejspíše primitivní lávky z kmenů. Pokrok v technologiích umožnil stavět dřevěné mosty (případně s kamennými pilíři) nebo zavěšené lávky (Incká říše).

V římské říši znali klenbu, díky níž bylo možné stavět mosty z kamene. V blízkosti velkých měst se stavěly akvadukty (některé z těchto staveb stojí dodnes). Po pádu říše stavitelé v nástupnických státech navázali na římské znalosti. Románské mosty přímo vycházely z římských vzorů. Nástup gotiky a rozvoj mocných království konstrukci mostu zdokonalil. Mosty se stavěly s většími oblouky (z této doby pochází nejstarší mosty v ČR). S nástupem renesance došlo k další změně. V 16. století měly lehčí pilíře (Pont Neuf v Paříži), navíc již byly stavěny širší.

Velké změny ve stavbě mostů přinesla industrializace. Rozvoj železnice zvýšil poptávku po těchto stavbách, které musely být levnější a odolnější. Nejprve se stavěly ještě mosty dřevěné a viadukty z kamene a cihel. Postupně byla stále více využívána litina. První most ze železa byl postaven roku 1779 přes řeku Severn v Anglii. Jakmile se však zdokonalila výroba oceli, mohly být stavěny mosty ocelové. Velká poptávka po železničních mostech vedla k tovární výrobě ze standardizovaných dílů (typicky příhradové nosníky).

V 19. století a 20. století dosáhla ocel takové pevnosti, že mohly být budovány mosty řetězové a lanové o velkých rozpětích.

Ve 20. století byl pro konstrukci mostů a viaduktů rozhodující beton, železobeton a předpjatý beton.

Typy mostů

Clachan Bridge ve Skotsku.

Podle konstrukce

Prvními mosty byly nejspíše vhodně položené a dostatečně silné kmeny – most tohoto druhu je označován jako trám. Takový trám je namáhán současně tlakem (při horním povrchu) a tahem (při spodním povrchu). Střední část průřezu trámu je namáhána méně, proto se zde může ušetřit materiál. (Příkladem je traverza tvaru I nebo nerovnoměrné rozdělení výztuže v železobetonu). Trám se často kombinuje s ostatními konstrukcemi mostů pro zvýšení jejich tuhosti.

Z přírodních materiálů lze na vhodných místech postavit i lanový most, který vyžaduje pevné zakotvení na obou koncích. Lano mostu je namáháno výhradně tahem.

Třetí ze základních mostních konstrukcí je klenba (oblouk). V ideálním případě je klenba namáhána pouze tlakem, v praxi ovšem při nerovnoměrném zatížení nutně dojde i k namáhání tahem. Smělost (plochost) klenby se měří velikostí vodorovné síly (druhá mocnina rozpětí dělená vzepětím klenby, v metrech).

Mosty rozlišujeme podle konstrukce na:

Podle použitého materiálu

Podle účelu

  • železniční
  • silniční a dálniční
  • lávky pro chodce a cyklisty
  • přechody pro zvěř (nazývané např. ekodukty)
  • pro průmyslové instalace (různé inženýrské sítě např. potrubní a kabelové lávky apod.)
  • akvadukty

Pohyblivé mosty

Podrobnější informace naleznete na stránce: Pohyblivý most

V minulosti měly pohyblivé mosty (zejména padací) převážně obranný účel (přerušení cesty útočníkům). V současné době se pohyblivý most staví většinou tehdy, jestliže překonává vodní tok sloužící jako vodní cesta a nebylo by možné nebo efektivní jej stavět tak vysoký, aby s lodní dopravou nekolidoval.

Zvláštními typy mobilních mostů jsou:

Nejdelší mosty světa

Podrobnější informace naleznete na stránce: Seznam nejdelších mostů

Nejdelší most na moři se nachází v Číně a je dlouhý 36 kilometrů. Spojuje přístavy Šanghaj a Ning-po. Čínský most je jen o 2,4 kilometru kratší než vůbec nejdelší most na světě, který se nachází nad jezerem Pontchartrain v americkém státě Louisiana, ten měří 38,422 kilometru.

Známé mosty

V České republice

Ve světě

Externí odkazy

Commons nabízí fotografie, obrázky a videa k tématu
Most